Örebro: Universitetslektor i företagsekonomi

Hitta ansökningsinfo om jobbet Universitetslektor i företagsekonomi i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2024-07-05 // Varaktighet: Heltid

Vi söker en universitetslektor i företagsekonomi, med inriktning mot redovisning och/eller ekonomistyrning för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Företagsekonomi, med inriktning mot redovisning och/eller ekonomistyrning

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet har behov av att rekrytera en universitetslektor med kompetens inom redovisning och/eller ekonomistyrning för att framför allt öka utbildningskapaciteten på grund- och avancerad nivå.

Företagsekonomiämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning. Ett flertal forskningsmiljöer finns etablerade med externt finansierade forskningsprojekt. De stora forskningsmiljöerna är CEROC, som studerar olika typer av organisatorisk styrning, och INTERORG, som studerar bland annat företagsnätverk, affärsmodeller, entreprenörskap/innovation och strategi. Flera av forskarna ingår dessutom i Center for Sustainable Business (CSB), som studerar hållbart företagande. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi samt civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

När det gäller undervisningsuppdraget specifikt avser detta i huvudsak kurser inom området redovisning och/eller ekonomistyrning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Läs annonsen i dess helhet på: Oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är ett vikariat på 100 % under ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Martin Hunter, martin.hunter@oru.se, eller Frans Prenkert, frans.prenkert@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-08-05. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Universitets- och högskolelektor

Nedan visas andra jobb i Örebro som Universitets- och högskolelektor.

Biträdande universitetslektor i statistik

Läs mer Jun 27
Vi söker en biträdande universitetslektor i statistik för tidsbegränsad anställning på 4 år vid Handelshögskolan.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Statistik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor – något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund, avancerad och forskarnivå. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom bland annat civilekonomprogrammet. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik med inriktningar mot ekonometri och data science. Masterprogrammet har tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot Bayesiansk statistik med tillämpningar mot ekonometri och tidsserieanalys, samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med SCB och nationalekonomiämnet kan nämnas.

Vi söker nu en biträdande universitetslektor som kompletterar vår forskning, med en kompetens inom enhetens huvudsakliga forskningsinriktningar. 

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (70 % av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

För denna meriteringsanställning kommer din huvudsakliga arbetstid att ägnas åt forskning och där tillhörande samverkan (internt och externt). Undervisningen är till största delen på grund och avancerad nivå inom ramen för kandidat och mastersprogrammen i statistik. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder och befordran till universitetslektor
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 %. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Tamás Kiss (enhetschef), e-post: tamas.kiss@oru.se. Vänligen observera att svar kan dröja mellan vecka 27 och vecka 31 på grund av semester.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-09-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i informatik med inriktning mot systemutveckling

Läs mer Jul 3
Vi söker en universitetslektor i informatik med inriktning mot systemutveckling för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro Universitet.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Informatik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor, något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Informatikämnet, med 24 medarbetare, söker en universitetslektor som kan undervisa på båda våra program samt bidra till vår forskning. Ämnet bedriver idag utbildning inom Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i informatik – "Ledning och styrning av informationssäkerhet”. Systemvetenskapliga programmet har som mål att utbilda IT-konsulter som kan integrera verksamhets- och programutveckling. Studenterna utbildas därför i ett flertal olika verksamhets- och systemutvecklingsmetoder samt programutvecklingsmiljöer för att ge dem en bred kunskap inom systemutveckling. Det internationella masterprogrammet har som mål att utbilda personer för ledande positioner inom informationssäkerhet. Studenterna utbildas i att styra informationssäkerhet med administrativa, sociala och tekniska åtgärder. Båda programmen erbjuder möjlighet till praktik/verksamhetsförlagd utbildning.

Informatik bedriver forskning i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS). CERIS bedriver forskning om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika applikationsområden: eHälsa, Electronic Government, ICT for development, informationssäkerhet, IT och lärande samt Systemutvecklingsmetoder.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din huvudsakliga arbetstid åt undervisning på Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i Informatik med inriktning mot ledning och styrning av informationssäkerhet. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, samverkan, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen innefattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I anställningen kan arbete inom forskarutbildningen också komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår arbete med att ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det ämnesområdet genom kompetensutveckling och egen forskning.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Anställningen är placerad i Örebro.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, Erik Löfmarck, 019-30 10 29, e-post: erik.lofmarck@oru.se, enhetschef, Kai Wistrand, 019-30 31 15, e-post: kai.wistrand@oru.se eller ämnesansvarig, Annika Andersson, 019-30 33 82, e-post: annika.andersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Senior lecturer in Mechanical Engineering

Läs mer Jun 26
We are looking for a senior lecturer in Mechanical Engineering for a permanent position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Mechanical Engineering.

Background
The unit for Mechanical Engineering is looking to hire a senior lecturer with expertise in mechanical engineering, with a focus on numerical or logical modelling in a production development context.

The unit for Mechanical Engineering at Örebro University has been developing in recent years and is under continued expansion. The unit is responsible for four engineering programmes (three bachelor’s programmes and one master’s programme). Research is conducted by two research groups: “Mechanics and materials” and "Digitalized development and operation of sustainable products and production systems".  The applicant is expected to conduct research within the latter.

Duties and responsibilities
At Örebro University, a senior lecturer is expected to spend their working hours on teaching at all levels, research, and any associated public engagement activities. In addition to teaching, research and collaboration, duties and responsibilities include development work, administration and continuing professional development. Moreover, teaching encompasses supervision, examination, course development, planning and evaluation. 

The candidate is expected to carry out teaching and research in the areas of system risk and reliability modelling and digital twin simulation modelling which seek to answer global sustainability challenges and deliver real-world impact. The successful candidate will contribute to the design and delivery of teaching materials related to analysis of the availability and maintenance of complex engineering systems. Research duties involve collaborating with industrial and academic partners to develop state-of-the-art digital twin models and related concepts, ideally from a system-of-systems perspective.

The candidate should have a mechanical engineering or computer engineering background and have experience in for example discrete event simulation (DES) modeling and numerical/logical modelling in general, including in the broad sense AI. The candidate should be knowledgeable in techniques that are used in the analysis of system reliability, maintainability and availability, from either a numerical or logical perspective.  Experience from collaborating with computer science research groups or other alike experiences is a positive.

Research duties will include contributing to the development of research funding applications, writing project reports and supporting on-going digital twin research. This includes capability lead, coordinate and develop software systems to access and analyze data in engineering databases, CAD models, and from sensors on mechanical engineering equipment. Experience in computer science and engineering relating to data structures, data warehouses, CAD data bases, and/or data analysis is considered highly desirable for this post.

Qualifications and assessment criteria
To see the full advertisement, go to our website: https://www.oru.se/english/career/available-positions/

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience, and positions announced are, where appropriate, subject to a trial period.

For more information about the position, please contact Professor Magnus Löfstrand +46 19 30 32 83, email: magnus.lofstrand@oru.se, or Dr. Jens Ekengren, head of unit of Mechanical Engineering, +46 19 30 33 25, email: jens.ekengren@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; and to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as per Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2024-08-29. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Universitetslektor/universitetsadjunkt inom fysiologi och anatomi

Läs mer Jul 3
Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i medicin med inriktning mot fysiologi och anatomi för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Medicin

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) bedrivs undervisning och forskning inom bland annat medicin, arbetsterapi och idrottsfysiologi. Institutionen erbjuder attraktiva utbildningar med inriktning på hälsa och lärande, såsom professionsutbildningarna arbetsterapeutprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet med två inriktningar (fysiologi och laboratoriemedicin) och röntgensjuksköterskeprogrammet. HV erbjuder även magister- och masterprogram inom ovan nämnda professionsområden. Professionsutbildningarna innefattar ämnet medicin, där anatomi och fysiologi utgör en viktig del av ämnesområdet. Vi söker nu en medarbetare med kompetens inom fysiologi och anatomi med ett starkt engagemang i undervisning och forskning, för att förstärka, utveckla och bedriva undervisning och forskning inom medicinämnet. Institutionen genomför just nu ett pedagogiskt utvecklingsarbete gällande anatomiundervisning, både lokal- och metodmässigt, och personen vi söker kommer bli en av den gruppen som bedriver det arbetet. 

Denna anställning är utlyst som universitetslektor/universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning och forskning, samt därtill hörande samverkan. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer och förutsätter samverkan med enhetens kollegium, andra enheter/institutioner samt kliniska verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår omfattande undervisningsansvar för såväl teoretiska som laborativa kursmoment inom framför allt fysiologi och anatomi vid program inom Enheten för medicinsk diagnostik samt i viss utsträckning vid arbetsterapeutprogrammet, likväl vid andra program både inom och utanför institutionen. Undervisningen omfattar även handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå, kurs- och examinatorsansvar för kurser inom olika program samt att bedriva självständig forskning och utveckla forskningssamverkan inom området fysiologi. Det ingår även administration och kompetensutveckling i anställningen.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Jessica Montero; 019–30 39 19, e-post: jessica.montero@oru.se eller Lis Sjöberg; 019-30 35 85, e-post: lis.sjoberg@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (för anställning som universitetslektor)
• Publikationslista (för anställning som universitetslektor)
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat, för anställning som universitetslektor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-19. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när eventuella sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i genusvetenskap

Läs mer Jun 25
Vi söker en universitetslektor i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning till Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid enheten för genusvetenskap och sociologi.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Genusvetenskap är en del av HumUS och ansvarar för utbildningsprogrammet Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet, samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Forskning i genusvetenskap bedrivs huvudsakligen inom områdena feministisk teori, genus, arbete och organisationer, genus i vetenskap och kunskapsproduktion, föräldraskap, jämställdhetspolitik, kritisk mansforskning, makt och normer, kön och våld, sexualitet och kärlek, samt politik och policy. Genusvetenskap leder den mångvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Undervisningen sker främst inom de kurser som ges av ämnet genusvetenskap. Delar av undervisningen kommer att ske inom en uppdragsutbildning i kurser kring makt, normer och kön som riktar sig till lärare i gymnasieskolan.

Undervisning sker i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma liksom undervisning inom andra närliggande ämnen, såsom sociologi.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 50-100%, under 6 månader med start 1 september eller så fort som möjligt efter detta datum. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Magnus Boström (enhetschef för genusvetenskap och sociologi) magnus.bostrom@oru.se eller Maria Jansson (ämnesansvarig genusvetenskap), maria.jansson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-13. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Biträdande universitetslektor i statistik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 27
Vi söker en biträdande universitetslektor i statistik för tidsbegränsad anställning på 4 år vid Handelshögskolan.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Statistik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik. Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor – något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grund, avancerad och forskarnivå. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom bland annat civilekonomprogrammet. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik med inriktningar mot ekonometri och data science. Masterprogrammet har tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot Bayesiansk statistik med tillämpningar mot ekonometri och tidsserieanalys, samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med SCB och nationalekonomiämnet kan nämnas.

Vi söker nu en biträdande universitetslektor som kompletterar vår forskning, med en kompetens inom enhetens huvudsakliga forskningsinriktningar. 

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (70 % av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

För denna meriteringsanställning kommer din huvudsakliga arbetstid att ägnas åt forskning och där tillhörande samverkan (internt och externt). Undervisningen är till största delen på grund och avancerad nivå inom ramen för kandidat och mastersprogrammen i statistik. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder och befordran till universitetslektor
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4 år. Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100 %. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Tamás Kiss (enhetschef), e-post: tamas.kiss@oru.se. Vänligen observera att svar kan dröja mellan vecka 27 och vecka 31 på grund av semester.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-09-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i informatik med inriktning mot systemutveckling

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jul 3
Vi söker en universitetslektor i informatik med inriktning mot systemutveckling för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro Universitet.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Informatik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor, något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Informatikämnet, med 24 medarbetare, söker en universitetslektor som kan undervisa på båda våra program samt bidra till vår forskning. Ämnet bedriver idag utbildning inom Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i informatik – "Ledning och styrning av informationssäkerhet”. Systemvetenskapliga programmet har som mål att utbilda IT-konsulter som kan integrera verksamhets- och programutveckling. Studenterna utbildas därför i ett flertal olika verksamhets- och systemutvecklingsmetoder samt programutvecklingsmiljöer för att ge dem en bred kunskap inom systemutveckling. Det internationella masterprogrammet har som mål att utbilda personer för ledande positioner inom informationssäkerhet. Studenterna utbildas i att styra informationssäkerhet med administrativa, sociala och tekniska åtgärder. Båda programmen erbjuder möjlighet till praktik/verksamhetsförlagd utbildning.

Informatik bedriver forskning i forskningsmiljön Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS). CERIS bedriver forskning om organisationers och samhällets digitalisering utifrån sex olika applikationsområden: eHälsa, Electronic Government, ICT for development, informationssäkerhet, IT och lärande samt Systemutvecklingsmetoder.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din huvudsakliga arbetstid åt undervisning på Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i Informatik med inriktning mot ledning och styrning av informationssäkerhet. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, samverkan, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen innefattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. I anställningen kan arbete inom forskarutbildningen också komma att ingå. I arbetsuppgifterna ingår arbete med att ansöka om externa forskningsmedel samt följa utvecklingen inom det ämnesområdet genom kompetensutveckling och egen forskning.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: https://www.oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Anställningen är placerad i Örebro.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt, Erik Löfmarck, 019-30 10 29, e-post: erik.lofmarck@oru.se, enhetschef, Kai Wistrand, 019-30 31 15, e-post: kai.wistrand@oru.se eller ämnesansvarig, Annika Andersson, 019-30 33 82, e-post: annika.andersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-08-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doctoral student in Computer Science

Doktorand
Läs mer Jun 25
Örebro University and the School of Science and Technology are looking for a doctoral student for the doctoral program in computer science, concluding with a doctoral degree (PhD. in Computer Science).
Start date: no later than January 2025.

Project description
The research topic for this position is robotic lab automation for handling powdered and granular materials. Robotic lab automation is a major research focus in robotics that is often wrongly thought of as exclusively consisting of grasping, manipulating, and transporting test tubes and beakers which are placed in fixtures and lab machines. An overlooked but equally important task in a lab environment is the handling of powdered and granular chemical substances, which are essential for analytic and production processes. These substances are delivered in containers and processed in chemical reactors from which they must be scooped out for re-packaging, precise dosing, or when cleaning the lab. They can also form clumps, making them heterogeneous, and stick to surfaces, requiring precise scooping actions in constant contact with surfaces that are hidden under the volume of material itself. Handling powdered and granular materials must deal with arbitrarily shaped volumes of material in contact with hidden surfaces that can have complex geometry. To plan and execute efficient scooping actions, we need to perceive and understand the shape and dynamics of the volume of material as well as the hidden surface below it.

The purpose of this project is to enable robotic lab automation for handling powdered and granular materials for material transfer, precise dosing, and cleaning. To accomplish this, we will focus on: (1) Perceiving and modeling powdered and granular material on a hidden surface for scooping from interaction data using, e.g., force-torque and vibratory sensing. (2) Planning and executing scooping actions for efficient material transfer using the models from (1) and generating scooping actions along the hidden surface. (3) Planning and executing scooping actions for precise material dosing using online sensor feedback.

The position will be funded by the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), which is Sweden’s largest individual research program ever, a major national initiative for strategically motivated basic research, education and faculty recruitment. The program addresses research on artificial intelligence and autonomous systems acting in collaboration with humans, adapting to their environment through sensors, information and knowledge, and forming intelligent systems-of-systems.

The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence autonomous systems and software for the benefit of Swedish society and industry.

Read more: https://wasp-sweden.org/

Supervision: The doctoral student will be supervised by J. A. Stork (principal supervisor).

The program, doctoral studentship, entry requirements and selection
To see the job advertisement in its entirety visit: https://www.oru.se/english/career/available-positions/

Information
For more information about the program and the doctoral studentship, contact J. A. Stork (Johannes.stork@oru.se) or Head of School, Henrik Olsson (henrik.olsson@oru.se).

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University is internationally known for its expertise within artificial intelligence and robotics and is involved in a number of high-profile initiatives related to AI (see https://www.oru.se/english/our-profile/ai/).  Örebro University is highly active in the relevant European forums and platforms, and several EU-funded research projects. We are a modern, broad-based, and growing university. We endeavor to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. Currently, 1,600 employees and 17,000 students come to work and study at O?rebro University.

Application to the program and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• CV
• Copies of the original certificate and official transcript for Bachelor's degree
• Copies of the original certificate and official transcript for Master's degree
• Independent project (degree project)
• Other relevant documents, course and degree certificates verifying eligibility
• Description of research interests – describing your research interests and how your background fits the position (1 page).

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorized translator to Swedish or English. A list of authorized translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-08-30. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Senior lecturer in Mechanical Engineering

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 26
We are looking for a senior lecturer in Mechanical Engineering for a permanent position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Mechanical Engineering.

Background
The unit for Mechanical Engineering is looking to hire a senior lecturer with expertise in mechanical engineering, with a focus on numerical or logical modelling in a production development context.

The unit for Mechanical Engineering at Örebro University has been developing in recent years and is under continued expansion. The unit is responsible for four engineering programmes (three bachelor’s programmes and one master’s programme). Research is conducted by two research groups: “Mechanics and materials” and "Digitalized development and operation of sustainable products and production systems".  The applicant is expected to conduct research within the latter.

Duties and responsibilities
At Örebro University, a senior lecturer is expected to spend their working hours on teaching at all levels, research, and any associated public engagement activities. In addition to teaching, research and collaboration, duties and responsibilities include development work, administration and continuing professional development. Moreover, teaching encompasses supervision, examination, course development, planning and evaluation. 

The candidate is expected to carry out teaching and research in the areas of system risk and reliability modelling and digital twin simulation modelling which seek to answer global sustainability challenges and deliver real-world impact. The successful candidate will contribute to the design and delivery of teaching materials related to analysis of the availability and maintenance of complex engineering systems. Research duties involve collaborating with industrial and academic partners to develop state-of-the-art digital twin models and related concepts, ideally from a system-of-systems perspective.

The candidate should have a mechanical engineering or computer engineering background and have experience in for example discrete event simulation (DES) modeling and numerical/logical modelling in general, including in the broad sense AI. The candidate should be knowledgeable in techniques that are used in the analysis of system reliability, maintainability and availability, from either a numerical or logical perspective.  Experience from collaborating with computer science research groups or other alike experiences is a positive.

Research duties will include contributing to the development of research funding applications, writing project reports and supporting on-going digital twin research. This includes capability lead, coordinate and develop software systems to access and analyze data in engineering databases, CAD models, and from sensors on mechanical engineering equipment. Experience in computer science and engineering relating to data structures, data warehouses, CAD data bases, and/or data analysis is considered highly desirable for this post.

Qualifications and assessment criteria
To see the full advertisement, go to our website: https://www.oru.se/english/career/available-positions/

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience, and positions announced are, where appropriate, subject to a trial period.

For more information about the position, please contact Professor Magnus Löfstrand +46 19 30 32 83, email: magnus.lofstrand@oru.se, or Dr. Jens Ekengren, head of unit of Mechanical Engineering, +46 19 30 33 25, email: jens.ekengren@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; and to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as per Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2024-08-29. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Associate senior lecturer in Mechanical Engineering

Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor
Läs mer Jun 26
We are looking to recruit an associate senior lecturer in Mechanical Engineering, (Swedish: Biträdande universitetslektor) specialised in digitalized product and production development, for a fixed-term position of 4?6 years at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Mechanical Engineering, with specialization in digitalized production development.

Background
Mechanical Engineering is one of six research units within the School of Science and Technology at Örebro University. The division is very much developing and expanding, and this post offers an exciting opportunity, for the right candidate, to be part of this. Currently, the division has two research teams: “Mechanics and materials” (M&M) and "Digitalized development and operation of sustainable products and production systems" (DPPD) and is responsible for four engineering programmes (three at bachelor and one at master’s level). We are looking to recruit a highly motivated associate senior lecturer to join our DPPD team and help further strengthen and develop high-quality education and research within the area of digitalized product and production development. The successful applicant will conduct research within the DPPD team as well as contribute more generally to strengthening efforts to support industrial digitalization, as provided by cooperation within the research group in Mechanical Engineering.

Duties and responsibilities
Duties and responsibilities include research, education, and collaborative work. The appointment as an associate senior lecturer at Örebro University is largely focused on the acquisition of research qualifications, with a smaller proportion of time being geared towards acquiring teaching qualifications. The successful applicant is expected to spend 70% of full time on research and 30% on teaching.

During the period of employment, an associate senior lecturer should develop their autonomy as a researcher and acquire further qualifications in terms of both research and teaching skills, in order to reach the necessary criteria for a position as senior lecturer. An associate senior lecturer is also expected to contribute to the university’s development. Such contributions include (and is not necessarily limited to) the development and management of new courses and programs, particularly concerning computer science as needed in the context of mechanical engineering.

Teaching duties may include specialized areas within industrial digitalization, like programming, database management in engineering applications, System-of-Systems development, and production process modelling.

Research duties include the development of models of production processes or system risk and reliability models. This will include coordination of software systems development and data management with analysis of data in engineering applications. Furthermore, knowledge of CAD modelling and associated data base structures, as well as sensor technology as used in mechanical engineering equipment is meritorious.

Qualifications, assessment criteria and promotion to senior lecturer
To see the full advertisement, visit our website: Available positions - Örebro University (oru.se)

Information
This is a fixed-term, full-time position for a period of 4-6 years (the exact length will be decided in connection with appointment). The appointment may be extended, but for no longer than two years, if additional time is needed to fulfill the purpose of the appointment. This may be due to illness, parental leave or other special grounds. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, please contact the head of unit, Dr. Jens Ekengren (+46 19 30 33 25, email: jens.ekengren@oru) or Professor Magnus Löfstrand (+46 19 30 32 83, email: magnus.lofstrand@oru.se).

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust, and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-08-29. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, documents can no longer be submitted electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how these publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in Learning and Perception for Autonomous Systems

Forskarassistent
Läs mer Apr 15
The School of Science and Technology is seeking a postdoctoral researcher in Computer Science for a fixed-term appointment.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
The post-doc will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision, and computer science.

The project looks at how investigates how robots and autonomous systems can learn adaptively to successfully operate in changing environments. Real-world environments are constantly changing, and for a robot or autonomous system to operate successfully without human intervention or catastrophic failure, it must have both the capacity to recognise change and the flexibility to adapt its beliefs and behaviours. The goal of this project is to develop robust systems by which a robot can evaluate both its own models of the world, and the current environmental conditions, to provide confident predictive models.

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategically basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

Örebro University is a modern and prominent broad-based university with the courage to review and the ability to evolve. Our professional degree programmes are among the best in the country and we endeavour to be an attractive place of work where members of staff feel a sense of pride and satisfaction. 1,500 employees and 17,000 students come to work and study at Örebro University.

Duties and responsibilities
The candidate shall be engaged in research on learning and reasoning in AI and applications in autonomous sensor systems. The candidate is expected to have a proven track record in AI and Computer Science, in particular in topics relevant to the research projects stated above. We seek a postdoctoral researcher with a solid theoretical background and an interest in applying learning and reasoning in the context of autonomous sensor systems.

The position provides the opportunity to work on exciting and practically relevant problems in the context of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program.

Qualifications
Eligible for the appointment as postdoctoral researcher are applicants holding a doctoral degree in Computer Science or in related subject areas. The doctoral degree should have been awarded no more than three years prior to the application deadline. Candidates who have obtained their doctoral degree prior to that may however also be considered if special grounds exist (leave of absence due to illness, parental leave, clinical duties, an elected position in a trade union, or other similar circumstances). The position is for a term of 2 years initially but may be extended for a further 1 year.

Assessment criteria
General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate as well as the ability and suitability otherwise required to perform the duties well. Particular importance shall be attached to the qualities enabling the candidate to contribute to the future development of research. A demonstrated ability and desire to pursue an academic career is also of importance.

The assessment of the candidates is based on previous research and publication records and the suitability to the topics outlined above.

Good communication skills in English, both written and spoken, is a requirement.

Information
This is a full-time position for a fixed-term of two (or three) years. The salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information, please contact Assistant Professor Stephanie Lowry (stephanie.lowry@oru.se) or Professor Lars Karlsson, +46 19 303355, (lars.Karlsson@oru.se).

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• A covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• An account of research qualifications
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Scientific publications for consideration (maximum of 10 and in full-text format, not only publication list)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian or Danish can be reviewed.

The application deadline is 2024-08-23. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), Örebro University is required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu