Örebro: Professor i matematikdidaktik

Hitta ansökningsinfo om jobbet Professor i matematikdidaktik i Örebro. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Örebro inom den kategorin.

Publicerad: 2023-11-20 // Varaktighet: Heltid

Vi söker en professor i matematikdidaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Matematik

Bakgrund
Enheten för matematik inrymmer forskning och utbildning inom både matematik och matematikdidaktik. Vi ser det som en styrka att flera av medarbetarna forskar och undervisar inom båda områdena. Enheten består av cirka tjugofem medarbetare och ungefär en tredjedel av dem identifierar sig primärt som matematikdidaktiker. I nuläget har vi en gästprofessor i matematikdidaktik. Enheten har även samarbete med lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Enhetens matematikdidaktiska forskargrupp förenas kring intresset för praktiknära forskning och arbetar direkt med verksamma lärare i de flesta av sina forskningsprojekt. Forskningen fokuserar dels på att karaktärisera och förstå lärprocesser och undervisning i matematik, dels på vilka medel som behövs för att stödja utveckling av matematikundervisning. Här kan du läsa mer om forskargruppen.

Samarbetet inom gruppen tar sin utgångspunkt i gemensamma seminarier där man lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Gruppen strävar efter att utöka utbyten och samarbeten med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt.

Vi söker nu en professor i matematikdidaktik som vill, och kan, leda den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av vår matematikdidaktiska forskningsmiljö. Som professor i matematikdidaktik hos oss får du även en viktig roll i att utveckla samarbetet med medarbetare inom naturvetenskapernas didaktik med målet att skapa fler gemensamma och fruktbara projekt.

Arbetsuppgifter
Som professor ägnar du i normalfallet merparten av din arbetstid åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Som professor förutsätts du vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. Som professor förutsätts du vidare att, inom ramen för din anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Inom ramen för forskningstiden förväntas du ta en ledande roll i att fortsätta att bygga, utveckla och tydliggöra vår forskningsmiljö både internt och externt. Handledning av doktorander och kurser på forskarutbildningsnivå är också en naturlig del av denna del av tjänsten.

De utbildningar vi bedriver ser vi på enheten som en gemensam angelägenhet. Därför förväntas du i den andra delen av tjänsten ta en aktiv roll i våra lärarprogram, både i undervisning och kursutveckling. Konkret kan det innebära både föreläsningar, examinationer och handledning av självständiga arbeten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb. 

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Malin Hagström 019-30 37 09, e-post: malin.hagstrom@oru.se, enhetschef Henrik Olsson, 019-30 12 36, e-post: henrik.olsson@oru.se eller prefekt Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: mattias.backstrom@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Örebro som Professor

Nedan visas andra jobb i Örebro som Professor.

Professor of AI and Robotics

Läs mer Nov 23
We are looking for a professor of AI and Robotics for a permanent position at the School of Natural Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 16,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

Duties, responsibilities, qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/. 

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience. At https://www.oru.se/english/career/ you can find information about advantages of living in Sweden with its strong social support systems as well as information on relocation support that Örebro University offers.

For more information about the position, contact Lars Karlsson (head of division), +46 19 30 33 55, e-mail: lars.karlsson@oru.se, or Mattias Bäckström (head of school), +46 19 30 39 65, e-mail: mattias.backstrom@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University, with a special focus on potential collaborations within AASS (https://www.oru.se/aass).
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience enabling external experts as well as the recruitment committee to evaluate according to the listed assessment criteria.
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Professor of Chemistry

Läs mer Jun 27
We are looking for a professor of Chemistry for a permanent position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Chemistry.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 15,000 students. Specifically, the current position is placed at the MTM (Man-Technology-Environment) Research Centre at School of Science and Technology. The major ambition of MTM is to create fundamental understanding of the behavior of organic and inorganic pollutants in the environment. MTM is using state-of-the-art technology to analyze speciation, fate, behavior, and health effects of persistent organic pollutants, trace elements and new and emerging pollutants, including per- and polyfluorinated chemicals, endocrine disruptors, and plastics including plastic additives in all parts of the biosphere and technosphere. It has state-of-the-art facilities and methodologies for extraction, separation and detection of elements and organic compounds including several mass spectrometric instruments coupled to chromatographic systems (GC-HRMS, GC-OrbitrapMS, multiple GC-MS, UHPLC-QqQMS and UHPLC-QTOFMS instruments, GC-QqQMS, GC-QTOFMS, UPLC2-MS, quad ICP-MS, high res ICP-MS). Örebro university has undergraduate programs in chemistry, biology and environmental science and graduate programs in chemistry with focus on environmental forensics.

Duties and responsibilities
As a rule, a professor at Örebro University spends the bulk of their working hours on research. They are also expected to work actively to bring in external research grants to the subject, take overall responsibility for its research activities, and monitor developments within the subject field internationally. A professor is expected to be involved at all three levels of higher education and to communicate and collaborate around their own and the department’s research activities.

A professor is moreover expected, within the scope of their employment, to make themselves available for executive and administrative assignments at the university. A professor is also expected to lead and develop research and education.

The candidate should complement the expertise already present in chemistry at Örebro university. The aim of this position is to strengthen fundamental and experimental research in environmental chemistry by contributing to one or several of the following broad fields of research (1) contaminant transport, transformation and redistribution processes in the environment, (2) source apportionment (environmental forensics), (3) effects of use of secondary resources and sustainable and innovative recycling strategies, and (4) development of innovative reclamation processes for trace elements and/or organic contaminants.

Qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/  

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Head of School Mattias Bäckström, +46 19 30 39 65, email: mattias.backstrom@oru.se, or Head of Subject in Chemistry Tuulia Hyötyläinen, +46 19 30 34 87, email: tuulia.hyotylainen@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

More information for applicants will be found at out career site: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2023-10-16. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Professor i statskunskap (statsvetenskap)

Läs mer Jun 2
Vi söker en professor i statskunskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är statskunskap.

Bakgrund
Den statsvetenskapliga ämnesmiljön ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS). Institutionen erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning inom olika ämnesinriktningar. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet erbjuder statsvetenskapliga utbildningar på samtliga nivåer. Utöver fristående kurser har ämnet ansvar för programmet Offentlig förvaltning och ledning (180 hp) och ett program på mastersnivå i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap. Ämnet har också ansvar för kurser inom Samhällsplanerarprogrammet och två magisterprogram i samhällsanalys respektive hållbar utveckling. Därtill har ämnet utbildning på forskarnivå och deltar i forskarskolor.

Inom ämnet bedrivs forskning utifrån olika teoretiska och metodologiska perspektiv inom två tematiska inriktningar: politiskt deltagande, demokrati och samhällsengagemang respektive styrning, policy och offentliga institutioner. Det pågår ett långsiktigt och strategiskt arbete att vidareutveckla ämnets forskning och forskarutbildning. Syftet med den aktuella rekryteringen är att stärka detta arbete.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt att medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Du förväntas även bidra till utveckling och kvalitetssäkring av ämnets verksamhet genom att delta i kollegiala processer. Hög närvaro på arbetsplatsen är av stor vikt.

Behörighet och bedömingsgrunder
Se hela annonsen på Örebro unviersitets hemsida.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Ytterligare information anställningen ges av professor Jan Olsson (jan.olsson@oru.se, 0708 – 556522 81) eller biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen (ann-catrin.kristianssen@oru.se, 019 – 30 34 09).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och den egna arbetsinsatsen, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö skapräglasavöppenhet,tillitoch respekt. Vivärdesätterdekvalitetermångfaldtillförverksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka eftersom andelen manliga professorer och docenter är hög i ämnet.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor i företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande

Läs mer Apr 13
Vi söker en professor i företagsekonomi för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande.

Bakgrund
Inom företagsekonomiämnet vid Örebro universitet har det bedrivits forskning med fokus på hållbart företagande i mer än 20 år. Utgångspunkten har varit att hållbarhet ska tolkas i vid mening och omfattar såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet och det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan dessa aspekter. Förutom att planetära gränser i form av klimat, naturtillgångar och biologisk mångfald måste beaktas, innebär alltså hållbart företagande att moraliska/etiska överväganden görs löpande och att organisationer arbetar strategiskt med hållbarhet som en del av sin affärsmodell i syfte att skapa långsiktig nytta för såväl företag som samhälle.

Forskning inom hållbarhetsområdet bedrivs vid samtliga av våra tre centrumbildningar, Center for Empirical Research on Organizational Control, Center for Sustainable Business, och INTERORG Marketing Research Center. Frågor om hållbart företagande integreras också på vårt kandidat- och civilekonomprogram. Som ett av få svenska lärosäten erbjuder vi också en tvåårig masterprofil med en sådan inriktning. Vid behov erbjuder ämnet även uppdragsutbildning inom hållbart företagande riktad mot näringsliv och offentlig förvaltning samt kurser inom vårt forskarutbildningsprogram.

Ämnet är också en aktiv part i Örebro universitets mångvetenskapliga plattform för en hållbar framtid (PSF@ORU) vars överordnade syfte är att utveckla och förmedla kunskap om hur hållbar omställning kan åstadkommas och genom samverkan med samhället utanför universitetet bidra till att nödvändiga förändringar genomförs.

I syfte att ytterligare förstärka vår forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle inom området söker vi därför dig som har djup kunskap om, och intresse för, hållbart företagande.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning, men också åt utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom området hållbart företagande samt att medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Denna professur ska komplettera befintlig verksamhet. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök: oru.se/ledigajobb.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesföreträdare Frans Prenkert, 019-30 24 44, e-post: frans.prenkert@oru.se eller Per Carlborg, 019- 30 39 16, e-post: per.carlborg@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö skapräglasavöppenhet,tillitoch respekt. Vivärdesätterdekvalitetermångfaldtillförverksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-05-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda,  instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Andra jobb i Örebro från Örebro Universitet

Nedan visas andra jobb i Örebro från Örebro Universitet .

Professor of AI and Robotics

Professor
Läs mer Nov 23
We are looking for a professor of AI and Robotics for a permanent position at the School of Natural Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
Örebro University is a modern university offering a range of subjects and prestigious professional degree programs. The university has around 1,600 employees and 16,000 students. This position is connected to the Centre of Applied Autonomous Sensor Systems (AASS), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of computer science, robotics, machine learning, artificial intelligence, and computer vision. With more than 70 researchers, AASS is one of Sweden’s largest research environments in robotics and AI, established in 1998. Our research is frequently conducted in collaboration with prominent companies as well as the public sector with contributions that are internationally recognized. AASS is at the forefront of AI and robotics research, as demonstrated by our active participation in high-profile AI initiatives (for more information, visit https://www.oru.se/english/strategic-initiatives/ai/). Örebro University is a growing university, and Artificial Intelligence and Robotics are strong priorities. We aspire to create an appealing workplace where our staff takes pride and finds satisfaction in their contributions.

AASS is also responsible for computer science education at Örebro University which includes undergraduate programs in computer engineering on different levels as well as a graduate programs in computer science with focus on AI and robotics. We also contribute to a number of other undergraduate and graduate programs.

The unit is located on the central campus of Örebro University where a wide range of robotic equipment and lab facilities is available. Örebro is one of the larger cities in the heart of Sweden a two hour train ride away from Stockholm. A world class orchestra located in Örebro, inspiring exhibitions like the biannual OpenArt festival, beautiful parks, recreation areas and Tiveden national park nearby are just a few examples of what makes Örebro a special place to live in Sweden.

Duties, responsibilities, qualifications and assessment criteria
To see the job advertisement in its entirety visit https://www.oru.se/english/career/available-positions/. 

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience. At https://www.oru.se/english/career/ you can find information about advantages of living in Sweden with its strong social support systems as well as information on relocation support that Örebro University offers.

For more information about the position, contact Lars Karlsson (head of division), +46 19 30 33 55, e-mail: lars.karlsson@oru.se, or Mattias Bäckström (head of school), +46 19 30 39 65, e-mail: mattias.backstrom@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University, with a special focus on potential collaborations within AASS (https://www.oru.se/aass).
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience enabling external experts as well as the recruitment committee to evaluate according to the listed assessment criteria.
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site: https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Universitetslektorer i psykologi

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Okt 6
Vi söker två universitetslektorer i psykologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund
Enheten för psykologi vid Örebro universitet ingår tillsammans med, rättsvetenskap, kriminologi och socialt arbete i Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Inom enheten för psykologi bedrivs utbildning pa? grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. Pa? grundnivå och avancerad nivå erbjuder vi fristående kurser upp till kandidatnivå i psykologi samt ett femårigt psykologprogram. Våra vetenskapliga fördjupningsområden finns i huvudsak inom hälsopsykologi, utvecklingspsykologi och miljö/hållbarhet. Nu vill vi utöka vår arbetsgrupp med två universitetslektorer i psykologi.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid a?t ba?de undervisning pa? samtliga niva?er och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetslektor i psykologi vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid a?t undervisning, medan 20 % är vikt åt forskning och kompetensutveckling och 10 % åt administrativa arbetsuppgifter. Under första året av anställningen avsetts extra tid för forskning och kompetensutveckling vilket innebär att arbetstiden är 60 % undervisning, 30 % forskning och kompetensutveckling och 10 % administrativa arbetsuppgifter. Det är utöver detta möjligt att finansiera delar av tjänsten med egna forskningsmedel.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Sammyh Khan 019 30 14 38, e-post: sammyh.khan@oru.se eller ämnesansvarig professor Hugo Hesser, 019 30 35 48, e-post: hugo.hesser@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna pa? svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Mer information för dig som sökande hittar du på? vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-01-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektorer/universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Nov 15
Vi söker två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter i omvårdnadsvetenskap för anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningarna är: Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och sex specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Vi söker nu två universitetslektorer/disputerade universitetsadjunkter som är legitimerade sjuksköterskor. Vi välkomnar nya medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil inom såväl undervisning som inom forskning utifrån dina tidigare erfarenheter, kompetens och framtida mål.

Anställningarna är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning inom området omvårdnadsvetenskap.

Dessa anställningar är utlysta som universitetslektorer/universitetsadjunkter. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som universitetslektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder som disputerad universitetsadjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor/universitetsadjunkt ingår undervisning på såväl grundnivå i sjuksköterskeprogrammet som på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att se annonsen i dess helhet besök https://www.oru.se/ledigajobb.  

Information
Anställningarna är på 100 % och tillsvidare, med tillträde efter överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog, 019-30 32 24, e-post: christina.hedenskog@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (gäller för anställning som universitetslektor)
• Publikationslista 
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat) (gäller för anställning som universitetslektor)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-01-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in Chemistry

Forskarassistent
Läs mer Dec 5
Nytt
We are looking for a postdoctoral researcher in Chemistry for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Chemistry, with a specialisation in metabolomics.

Background
We seek a postdoctoral researcher within the field of metabolomics and environmental analyses. Research is linked to the new and ongoing research projects funded by the EU Horizon. The main overarching theme of these projects is investigations of the links between exposure to environmental chemicals and the pathogenesis of certain metabolic and immune-mediated disease.  

Duties and responsibilities
The position as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop primarily their research skills. The postdoctoral researcher will be primarily in charge of metabolomics and environmental analyses. Thus, the researcher shall spend his or her working hours mainly on research but will be also responsible for the technical and administrative day-to-day management. The appointment may also include teaching, when there is a need within the organization, to facilitate the researcher to acquire qualifications for a teaching appointment at the University. The share of teaching may not exceed 20 percent of a full-time position.

Qualifications
Those qualified for appointment as a postdoctoral researcher are applicants who at the time of appointment hold a doctoral degree in Chemistry or in related subject areas or have a degree from abroad deemed to correspond to a doctoral degree. The doctoral degree should have been awarded no more than three years prior to the application deadline. Candidates who have obtained their doctoral degree prior to that may however also be considered if special grounds exist (leave of absence due to illness, parental leave, clinical duties, an elected position in a trade union, or other similar circumstances). The applicant may not previously have held a position as a postdoctoral researcher for more than one year in the same subject and at the same higher education institution. The position is for a term of at least 2 years initially but may be extended for a further 1 year. If the person during the period of employment has been on parental leave, the period of employment is to be extended by the corresponding number of days. The period of employment may also be extended in the event of absence due to illness.

Assessment criteria
The researcher should have a strong background in the field of analytical chemistry and in  metabolomics and/or exposomics. The successful candidate should have experience in on LC-MS and GC-MS techniques with experience of both targeted and non-targeted analyses. Ideally, the candidate would have knowledge of lipidomics/metabolomics/biochemistry/environmental analyses as well as practical experience in advanced MS techniques using high resolution MS. Experience of data analysis and statistical methods is of advantage. Good oral and written communication skills in English are mandatory. General assessment criteria include good interpersonal skills and an ability to cooperate in an interdisciplinary environment and be able to work in a team. A demonstrated ability and desire to pursue an academic career is also of importance.

A basis for the assessment is the applicant’s ability to disseminate information and communicate; collaborate and engage with the wider community; and facilitate utilisation of the university’s research. In addition, the applicant’s suitability for the position will be assessed. Suitability refers to the applicant demonstrating the personal qualities required to successfully perform the duties and responsibilities at hand, and the ability to contribute to the development of the operations.

Information
This is a full-time position for two (or three) years. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, please contact Tuulia Hyötyläinen, +46-70 788 2165 email: tuulia.hyotylainen@oru.se, or Head of Natural science unit, Ingrid Ericson Jogsten, +46 19 30 12 09,  email: Ingrid.ericson@oru.se

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Account of research qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found on our career site:  https://www.oru.se/english/career/available-positions/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2024-01-02. We look forward to receiving your application!

As we have already made our choices in terms of external collaboration partners and marketing efforts for this recruitment process, we decline any contact with recruitment agencies and advertisers.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Utbildnings- och forskningsadministratör med studievägledare uppgifter

Utbildningsadministratör/Studieadministratör
Läs mer Dec 5
Nytt
Vi söker en utbildnings- och forskningsadministratör med studievägledare uppgifter för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet.

Bakgrund
På Restaurang- och hotellhögskolan som är belägen i vackra Bergslagen vid eget campus i Grythyttan möts professionsinriktade kandidatprogram, kurser på avancerad nivå samt forskarutbildning och forskning i ämnet måltidskunskap. Vi söker nu en utbildnings- och forsknings administratör med studievägledaruppgifter på grund av en pensionsavgång med placering på campus Grythyttan.

Arbetsuppgifter
Arbetet är serviceinriktat, varierat och självständigt och sker i nära samarbetet med övriga administrativa medarbetare på institutionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara inom utbildningsadministration och studievägledning.

Den huvudsakliga delen av tjänsten innebär arbete som utbildnings- och forskningsadministratör. Arbetaruppgifterna består av att ge ett administrativt stöd till våra studenter, lärare och chefer på grund- och avancerad nivå. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är att administrera inrättande och avveckling av kurser, beredning av kursplaner, lokal och tentamensbokning, registrering av studenter, resultatrapportering, och kursarkivering. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att bereda prefekt- och enhetschefsbeslut, föra minnesanteckningar i olika forum samt att ge ett administrativt och genomförande stöd vid olika arrangemang som sker på campus.

Inom studievägledning kommer du att arbeta med vägledning av befintliga och presumtiva studenter samt presentera vårt campus och våra utbildningar i olika sammanhang. Exempel på administrativa arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är statistiksammanställningar, systematisk uppföljning av studenters studieresultat, handläggning av tillgodoräknade och studieuppehåll, vägleda studenter i deras studier och framtida arbetsmarknad, vara samtalspart i studiesociala ärenden. Vidare ingår det i arbetsuppgifterna att planera och utarbeta studierelaterad information och kommunikation, planera och genomföra introduktion för nya studenter samt vara stöd till institutionen vid studentrekrytering, kursutveckling och marknadsföring.

Du blir en del i det administrativa teamet och förväntas engagera dig i att upprätthålla och utveckla goda arbetsrutiner samt bidra till planering och utveckling av verksamheten.

De administrativa arbetsuppgifterna i tjänsten förändras och utvecklas kontinuerligt och anställningens innehåll kan komma att förändras över tid.

Kvalifikationer
För att du ska vara aktuell för tjänsten ser vi att du har relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå alternativt att du har en examen i institutionens ämne eller att du har kompetens som bedöms liknande. Vidare krävs att du har god förmåga att formulera dig i väl både i tal och skrift på så väl svenska som engelska. Det är meriterande för tjänsten om du har kännedom om universitetets organisation, erfarenhet av arbete med universitetadministrativa systemstöd, likaså ser vi det som meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med studievägledande arbetsuppgifter.

Du ges frihet i ditt arbete och bör därför ha förmågan att ta ansvar för din egna arbetsinsats, dess kvalitet och resultat. Du behöver kunna hantera flera olika arbetsuppgifter parallellt och arbeta lösningsfokuserat med problem du ställs inför. Du behöver också vara serviceinriktad och på ett förtroendeingivande sätt kunna kommunicera och samarbeta med olika grupper – studenter, lärare, kollegor – i ofta tidspressade situationer. För att trivas och prestera i tjänsten tror vi att du på ett aktivt och närvarande sätt samverkar för att bidra till utveckling.

 

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vi söker dig som är kvalitetsmedveten, ansvarstagande, har god förmåga att arbeta självständigt men även har god samarbetsförmåga, vilket du visar genom att du är noggrann, pålitlig och du att drivs av nyfikenhet, lust att utvecklas och lära. Du är öppen och sympatisk, vilket du visar genom att du är serviceinriktad och bra på att samarbeta samt öppen för nya idéer.

Då vi arbetar inom en statlig myndighet med myndighetsutövning är det viktigt att du har förståelse för och förmåga att arbeta utifrån de riktlinjer som finns.

Information

Anställningen är 100% tillsvidareanställning med placering på Campus Grythyttan. Tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Helene Gustafsson 019-30 20 09, e-post: helene.gustafsson@oru.se eller prefekt Ute Walter, 019-30 2036, e-post: ute.walter@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till ditt intresse av anställning som utbildnings- och forskningsadministratör
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2024-01-02. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu