Örebro Universitet jobb i Örebro

Hitta lediga jobb hos Örebro Universitet i Örebro. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Örebro.

Universitetslektor i idrottsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 28
Vi söker en universitetslektor i idrottsvetenskap, med inriktning sport management för tillsvidareanställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är idrottsvetenskap

Bakgrund
Örebro universitet befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning, och vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: programmet Sport management, Tränarprogrammet, Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa) samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av tre lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 11 doktorander antagna.

Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) och för samhällsvetenskaplig forskning i forskningsgruppen ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) som har en rad externt finansierade projekt. Sport managementforskningen bedrivs av forskningsgruppen Sustainable Sport Management.

De senaste åren har vi arbetat med att utveckla ett nytt sport managementprogram som fokuserar på hållbarhet, praktisk tillämpning av kunskaper genom casemetodik och verksamhetsförlagd utbildning samt internationalisering. Vår vision för programmet är att utbilda personer som planerar, organiserar, leder och utvecklar hållbar, inkluderande, etisk och framgångsrik idrott på alla nivåer, inom organisationer och föreningar, myndigheter och företag. Programmet startade hösten 2021 och vi söker nu en person som känner stort engagemang för att vara med och bidra till programmet och dess fortsatta utveckling.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Undervisning kommer främst att ske inom Sport managementprogrammet, men det kan även förekomma undervisning inom enhetens andra program och kurser, såväl på grund- som på avancerad nivå. Du förväntas särskilt undervisa om den svenska idrottskontexten, projektledning, ledarskap samt i kurser i vetenskaplig metod och självständigt arbete där handledning och examination av uppsatser utgör en central arbetsuppgift. Du förväntas även ha ansvar för kurser inom dessa områden. Eftersom hållbarhet genomsyrar hela programmet förväntas du integrera hållbarhetsperspektivet i din undervisning. Du förväntas undervisa på både svenska och engelska.

Du förväntas även bidra till forskningen om hållbar sport management.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder
Läs om bedömningsgrunder och annonsen i sin helhet på vår karriärsida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare från och med 1 januari 2023. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Elodie Ponsot (enhetschef) 019-30 10 94, e-post: elodie.ponsot@oru.se eller Susanna Geidne (tillförordnad programansvarig Sport management), 019-30 21 76, e-post: susanna.geidne@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 15 september 2022. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Senior lecturer in Sport Science

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 28
We are looking for a senior lecturer in Sport Science, with a specialisation in Sport Management for a permanent position at the School of Medicine and Health science.

Subject area
The subject area for this position is sport science

Background
Örebro University is in an expansive phase in terms of both education and research, and the university has a long tradition of education and research in the field of sport.

At the Division of Sport Science, School of Health Sciences, the following programmes are currently given: the programme Sport management, the Sports Science and Coaching Programme, the Teacher Programme (specialization in sport and health) and the Master's Programme in Sports Physiology and Medicine. As one of three higher education institutions in the country, we have been pursuing postgraduate education in sports science since 2001 and currently have 11 doctoral students admitted.

The research in Sport Science is organized in a joint research environment RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) and, for social science research, in the research group ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) which several externally funded projects. Sport management research is conducted by the research group Sustainable Sport Management.

In recent years, we have worked to develop a new sports management program that focuses on sustainability, practical application of knowledge through case methodology and internship training, as well as internationalization. Our vision for the programme is to educate individuals who plan, organize, lead and develop sustainable, inclusive, ethical and successful sport at all levels, within organizations and associations, authorities and businesses. The program started in the fall of 2021 and we are now looking for a person who feels great commitment to be involved and contribute to the program and its continued development.

Duties and responsibilities
To read the full ad please visit our career site: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/

Qualifications
Those qualified for appointment as a senior lecturer are applicants who have demonstrated teaching expertise and been awarded a doctoral degree in a subject matter relevant for the position or has the corresponding research competence or some other professional expertise that is of value in view of the subject matter of the position and the duties that it will involve.

A general eligibility criterion for teaching staff at Örebro University is that they have completed courses on teaching and learning in higher education corresponding to 10 weeks. Knowledge and skills equivalent to such courses may also be assessed to establish whether these provide eligibility. A teacher who at the time of appointment lacks such training or the equivalent competence, must complete the required courses no later than within two years of taking up the position.

Assessment criteria
To read the full ad please visit our career site: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/

Information
This is a permanent full-time position, 100 %, with a preferred start date January 1, 2023. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience, and positions announced are, where appropriate, subject to a trial period.

For more information about the position, contact Elodie Ponsot (enhetschef) 4619-30 10 94, e-post: elodie.ponsot@oru.se or Susanna Geidne (tillförordnad programansvarig Sport management), 4619-30 21 76, e-post: susanna.geidne@oru.se.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change, take responsibility for their work and performance, demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development, as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
Apply for the position via Örebro University’s website. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian or Danish can be reviewed.
More information for applicants can be found on our career site: https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is September 15, 2022. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.


We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Professor i rättsvetenskap inriktning straffrätt

Professor
Läs mer Jun 30
Vi söker en professor i rättsvetenskap med inriktning straffrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap.

Bakgrund
Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program samt som fristående kurser.

Forskningen bedrivs bland annat inom områdena allmän rättslära, arbetsrätt, civilrätt, EU-rätt, folkrätt, allmän och speciell förvaltningsrätt, immaterialrätt, konstitutionell rätt, processrätt, rättshistoria, rättsteori, skatterätt och straffrätt. För närvarande finns fyra professorer i rättsvetenskap. Vi söker nu en professor med inriktning mot straffrätt.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Undervisningen utgörs huvudsakligen av undervisning på svenska i svensk straffrätt på juristprogrammet. Undervisning och handledning inom andra rättsvetenskapliga ämnesinriktningar förekommer.

Behörighet och Bedömningsgrunder
För att läsa annonsen i dess helhet besök vår hemsida oru.se/ledigajobb

 

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Eleonor Kristoffersson 0739-

471859, e-post: eleonor.kristoffersson@oru.se eller enhetschef Laura Ervo, 019-30 21 35, e-post: laura.ervo@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-01. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor i sociologi

Professor
Läs mer Jun 29
Vi söker en professor i sociologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS).

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är sociologi.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning.

Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Forskningen i sociologiämnet bedrivs huvudsakligen inom två områden: Miljösociologi och Arbete, familj och nära relationer. Sociologiämnet ansvarar för tre program: Personalvetarprogrammet och kandidat- och magisterprogram i Samhällsanalys, samt bedriver utbildning på forskarnivå.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Som professor i sociologiämnet har du ett särskilt ansvar, tillsammans med övriga professorer i sociologi, för att leda och utveckla ämnets forskningsverksamhet. I anställningen ingår ansvar för utbildningskvalitet på alla nivåer. Hög närvaro på arbetsplatsen är viktigt.

Behörighet och Bedömningsgrunder
 

För att läsa annonsen i dess helhet besök vår hemsida: oru.se/ledigajobb

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Jenny Alsarve 019-30 13 99, e- post: jenny.alsarve@oru.se eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post: greger.andersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. För närvarande har sociologiämnet två manliga professorer och en kvinnlig professor. Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-01. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i statistik till Handelshögskolan

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 10
Vi söker en universitetslektor i statistik för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan.

Bakgrund
Handelshögskolan är värd för statistikämnet vid Örebro universitet och bedriver utbildning i statistik på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildning. Förutom kandidatprogrammet i statistik ges kurser inom civilekonomprogrammet och flera samhällsvetenskapliga utbildningar samt inom vård-, naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. På avancerad nivå ges ett tvåårigt masterprogram i statistik som tilldelats utmärkelsen European Master in Official Statistics (EMOS) av Eurostat. Masterprogrammet innehåller också en inriktning mot ekonometri eller data science. Ämnet ger också kurser inom ramen för masterprogrammen i nationalekonomi och finansiell ekonomi.

Inom ämnesgruppen bedrivs forskning främst med inriktning mot ekonometri, tidsserieanalys, Bayesiansk statistik samt surveymetodik och statistikproduktion. Forskningen bedrivs i nära anknytning till tillämpningsämnen, särskilt samarbeten med SCB och nationalekonomiämnet kan nämnas.

Arbetsuppgifter
Anställningen som lektor inkluderar ett tidsbegränsat uppdrag som enhetschef vid enheten för Statistik med en omfattning om 50%. Normalt innehas ett chefsuppdrag i 3 år med möjlighet till förlängning.

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

En enhetschef på Handelshögskolan ska biträda prefekten i dennes arbete samt samverka med andra enhetschefer. Du förväntas bidra till verksamheten och tillgodose hela universitetets utveckling. För våra enhetschefer finns olika stödfunktioner, dels inom institutionen i form av institutionsledning, ämnes- och programansvariga. Men även centralt stöd inom universitet i form av ledarskapsutbildning och personal- och ekonomifunktioner.

I ditt uppdrag som enhetschef hos oss i statistik på Handelshögskolan ingår det att;


• Utifrån prefektens direktiv ansvara för verksamhetens kvalitet, personal och ekonomi.
• Ansvara för planering och bemanning av verksamhetens undervisande personal.
• Aktivt delta i rekryteringsärenden inom verksamheten.
• Genomföra PU-samtal och lönesamtal med verksamhetens medarbetare
• Ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom verksamheten enligt uppgiftsfördelning.
• Leda och kalla till ämnes/verksamhetsmöten eller motsvarande
• Verka för en miljö som präglas av jämställdhet och lika villkor.
• Samverka med programansvarig(a) och ämnesansvarig(a) när det gäller frågor om ämnets utveckling, pedagogik och kvalitet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder
Läs hela annonsen på Örebro universitets hemsida.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Tf Enhetschef Sune Karlsson, tel. 019-30 12 57, Sune.Karlsson@oru.se eller Prefekt Erik Löfmarck, tel. 019-301029, erik.lofmarck@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig meritportfölj
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-08-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Senior lecturer in statistics

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 22
We are looking for a senior lecturer in statistics for a permanent position at Örebro University School of Business.

Background
Örebro University School of Business is host to the department of statistics at Örebro University and offers courses and study programmes in statistics at the bachelor’s, master’s and doctoral levels. In addition to the Bachelor’s Programme in Statistics, courses are offered on the Programme for Business and Economics, on several social science programmes, as well as on programmes within healthcare, natural sciences and engineering. At the master’s level, a two-year study programme in statistics, which has been awarded ‘European Master in Official Statistics’ (EMOS) by Eurostat, is also offered. The master’s programme offers specialisation towards econometrics or data science. The department also offers courses on the Master’s Programme in Economics and Econometrics, and the Master’s Programme in Finance.

Within the department, research is mainly conducted with a focus on econometrics, time series analysis, Bayesian statistics, as well as survey methodology and statistics production. Research is undertaken with close links to applied fields, including collaborations with Statistics Sweden and the department of economics at the university.

Duties and responsibilities
This appointment as senior lecturer is combined with a fixed-term appointment as head of the division for statistics. The role as head of division is part-time, corresponding to 50% of full-time working hours. Normally, an appointment as head of division is for a term of 3 years with a possibility for extension.

At Örebro University, a senior lecturer is expected to spend their working hours on teaching at all levels, research, and any associated public engagement activities. In addition to education, research and collaboration, duties and responsibilities include development work, administration and continuing professional development. Moreover, teaching encompasses supervision, examination, course development, planning and evaluation.

As head of division at the School of Business, you are expected to assist the head of school and to work together with other heads of division. You are expected to contribute to the operations and cater for developments within the university as a whole. In undertaking their duties and responsibilities, our heads of division are assisted by various support functions. Within the school, these include the school management team, heads of subject and programme coordinators. At a central administrative level, the support available includes leadership training as well as HR and finance support.

Your role as head of division for statistics entails:


• being responsible, based on directives given by the head of school, for the quality, staff and finance of the division,
• being responsible for planning and overseeing staffing among the division’s teaching staff,
• actively participating in recruitment matters within the division,
• conducting reviews of employee performance and salaries with the members of staff within the division,
• being responsible for systematic work environment management within the division in accordance with the distribution of responsibilities that apply,
• leading and sending out invitations to department/divisional meetings or similar,
• promoting an environment defined by gender equality and equal opportunities, and
• collaborating with programme coordinator(s) and head(s) of subject on matters such as the development, pedagogy and quality of the subject.

Qualifications
Those qualified for appointment as a senior lecturer are applicants who have demonstrated teaching expertise and been awarded a doctoral degree in the subject matter or have the corresponding research competence or some other professional expertise that is of value in view of the subject matter of the position and the duties that it will involve.

A general eligibility criterion for teaching staff at Örebro University is that they have completed courses on teaching and learning in higher education corresponding to 10 weeks. Knowledge and skills equivalent to such courses may also be assessed to establish whether these provide eligibility.

Assessment criteria
See the full advertisement on our website.

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience, and positions announced are, where appropriate, subject to a trial period.

For more information about the position, contact acting Head of Division Sune Karlsson, tel. +46 19 30 12 57, email: Sune.Karlsson@oru.se, or Head of School , Erik Löfmark +46 19 30 10 29, email: erik.lofmarck@oru.se.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University’s guidelines)
• Research portfolio
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2022-08-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Exportkontrollsamordnare, tre lärosäten – en tjänst

Exportspeditör
Läs mer Jul 1
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!

Om oss
Nu söker vi tillsammans med Luleå universitet och Mälardalens universitet en exportkontrollsamordnare som ska arbeta med oss alla. Du blir anställd på ett av universiteten och stöttar övriga framför allt på distans, men tjänsten innebär även resor till viss del.

Tillsammans erbjuder vi dig ett självständigt arbete där du har ett stort ansvar för exportkontroll på de tre universiteten.

Uppdraget
Tillsammans erbjuder vi dig ett självständigt arbete där du har ett stort ansvar för exportkontroll på de tre universiteten.

I din roll kommer du företräda exportkontrollfunktionen i den löpande verksamheten genom att bland annat vidareutveckla universitetens exportkontrollprogram med tillhörande rutiner och processer, identifiera utbildningsbehov och ta fram utbildningsmaterial samt utbilda personalen i området. Du kommer även stötta verksamheten i klassificering och bedömning av produkter, komponenter och utbildning enligt svenska och utländska bestämmelser.

Du ska även övervaka utvecklingen av exportkontroll, dess regelverk och best practice, både nationellt och internationellt för att kunna arbeta proaktivt med uppföljningar och analyser för i syfte att utveckla arbetet.

Ansökan om tillstånd/licenser för export och import ingår även i dina arbetsuppgifter tillsammans med att bistå i rapportering av export externt till Inspektionen för strategiska produkter och Strålsäkerhetsmyndigheten, men även internt inom lärosätena.

Erfarenheter och kompetens
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning alternativt annan relevant utbildning. Som exportkontrollsamordnare har du kunskap om svensk, EU:s samt amerikansk exportkontrollagstiftning samt hantering av exportkontrollfrågor genom arbetslivserfarenhet inom exportkontrollområdet alternativt från arbete med lagstiftning och/eller lagefterlevnad. Det är meriterande om du redan är certifierad exportkontrollsamordnare (CECM) och har en teknisk utbildning. Det är även meriterande att ha erfarenhet av arbete med forskning och forskningsprojekt.

Utmärkta kunskaper i tal och skrift både på svenska och engelska är ett krav.

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Egenskaper och förmågor
Du kommer att samarbeta med olika personer och funktioner, både inom och utanför lärosätena, och behöver därför ha god samarbetsförmåga och tycka om att jobba med människor. Vidare ser vi att du är strukturerad, noggrann och självständig då arbetet kräver analysarbete på egen hand. Du är flexibel och kan prioritera bland dina arbetsuppgifter om så behövs.

Information
Anställningen är 100%, tillsvidare med provanställning de första sex månaderna. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tjänstens placering är i Örebro, alternativt Luleå eller Västerås.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Campuschef Paula Björkman, som nås via paula.bjorkman@oru.se eller 019-30 38 85

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som Expertkontrollsamordnare
• Komplett CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-08-31. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor in Information Systems/Informatics

Professor
Läs mer Jun 1
We are looking for a professor in Information Systems/Informatics for a permanent position at the School of Business.

Subject area
The subject area for this position is Informatics.

Background
Örebro University School of Business (ORUSB) is recruiting a professor in information systems/informatics that can support, strengthen and take a lead in research. The Informatics Department at ORUSB has a long tradition of research and education and is currently in an expansive phase.

Research in Informatics is pursued in the research environment Centre for Empirical Research on Information Systems (CERIS) and deals with the digitalisation of organisations and society. CERIS conducts research in several application areas: automated decision-making/AI; eHealth; digitalization of government; digitalization of developing countries; crisis management; information security; digitalization of school and systems development methods.

Informatics is taught on the Bachelor’s Programme of Systems Analysis and the Master’s Programme in Information Systems – Information Security Management. The department also offers a study programme at the doctoral level. The goal for the bachelor’s programme is to train future IT-consultants in integrating organisational and systems development. The master’s programme develops students’ ability to manage information security in private and public organisations.

Örebro University is ranked in the 401–500 band in Times Higher Education and ORUSB is AACSB-accredited.

Duties and responsibilities
As a rule, a professor at Örebro University spends the bulk of their working hours on research. A professor is also expected to work actively to bring in external research grants to the subject, take overall responsibility for its research activities, and monitor developments within the subject field internationally. A professor is expected to be involved at all three levels of higher education and to communicate and collaborate around their own and the department’s research activities.

A professor is moreover expected, within the scope of their employment, to make themselves available for executive and administrative assignments at the university. We wish that you can play a central and leading role in scientific collaboration and development of the subject. Considering the nature of the tasks, high attendance at the workplace is important.

Qualifications
A person who has demonstrated both research and teaching expertise is qualified for employment as a professor.

A general eligibility criterion for permanent teaching positions at Örebro University is that the applicant has completed courses on teaching and learning in higher education corresponding to 10 weeks. Knowledge and skills equivalent to such courses may also be assessed to establish whether these provide eligibility. This assessment will be made by Örebro University. For appointment as professor, the applicant must also have completed courses on doctoral supervision. A professor who at the time of appointment does not meet these criteria must complete the required courses no later than within two years of taking up the position.

Assessment criteria
See the full advertisement on our website.

Information
This is a permanent full-time position. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information, please contact Professor Fredrik Karlsson, fredrik.karlsson@oru.se or Head of school Erik Löfmarck, erik.lofmarck@oru.se

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Örebro University aims to improve the gender balance among professors and especially encourages female candidates to apply.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Teaching portfolio (as instructed in Örebro University's guidelines)
• Research portfolio
• Publication list
• Relevant scientific publications (maximum of 10 and in full-text format)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

The application deadline is 2022-08-31. We look forward to receiving your application!

After the application deadline, no supplements can be made electronically. If you have scientific publications that cannot be attached electronically to the application, you will, once the external experts have been appointed, receive instructions on how the missing publications can be submitted.

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Boendekoordinator / uthyrare Housing Office

Uthyrare
Läs mer Jun 23
Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 600 anställda 15 000 studenter. Örebro universitet bedriver utbildning och forskning i en öppen miljö och har drygt 120 000 m2 lokaler med sin centrala del vid Campus Örebro men också verksamheter vid Campus Grythyttan och Campus USÖ.


Campusavdelningen vid Örebro universitet har som huvudsakligt uppdrag att erbjuda studenter, personal och universitetets olika verksamheter stöd och service inom områden som lokalvård, vaktmästeri och tryckeri- och reproservice mm. Campusavdelningen ansvarar också för lokalplanering och säkerhetsfrågor.

Campusservice är en av tre enheter vid campusavdelningen. Enheten ansvarar bland annat för vaktmästeri, tryckeri- och reproservice, post, transport, service samt Housing Office. Housing Office ansvarar för bostadsuthyrning till utbytesstudenter, internationella mastersstudenter och gästforskare. Då verksamheten expanderar behöver vi nu rekrytera en ny medarbetare till Housing Office.

Arbetsuppgifter
Som boendekoordinator vid Housing Office erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete. Du kommer att ansvara för att administrera, samordna och planera boende till universitetets internationella studenter och gästforskare. I arbetsuppgifterna ingår hantering av hyresavtal, nycklar, städbesiktningar mm. Inköp av möbler och annan utrustning ingår också i arbetsuppgifterna då universitetet hyr ut möblerade bostäder. Vår ambition på Housing Office är att alltid arbeta nära och ge våra hyresgäster bra service. I jobbet ingår även kontakt med universitetets olika hyresvärdar, hantering av felanmälan etc.

Du kommer att arbeta i nära samarbete med medarbetare vid campusavdelningen men det är också viktigt att du etablerar en god kontakt med universitetets övriga verksamheter.

Kvalifikationer
Du har tidigare erfarenhet av bostadsuthyrning och har goda kunskaper i regelverk kring bostadsuthyrning. Du behöver vara driven, serviceminded och lösningsfokuserad. Du ska också vilja arbeta för ständig förbättring, det betyder att du ska vara engagerad i utvecklingsarbete avseende verksamheten. Du förväntas även delta i och bidra till avdelningens digitaliseringsarbete.

Gymnasieutbildning är ett krav och vi ser gärna att du har en akademisk utbildning.

Grunden för att lyckas är ditt personliga engagemang vad gäller kommunikation med hyresgästerna som förutsätter ett stort hjärta men också tålamod, integritet, stresstålighet, tydlighet, social mognad och kompetens.

Goda kunskaper i engelska, tal och skrift, är ett absolut krav. B-körkort är också ett krav.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.

Örebro universitet kan komma att tillämpa provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information är du välkommen att ta kontakt med Paula Björkman, campuschef, paula.bjorkman@oru.se.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-08-28 Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Ekonom

Controller
Läs mer Jun 28
Vi söker en ekonom för tillsvidareanställning vid ekonomiavdelningen.

Vill du fortsätta vidareutvecklas i din roll som ekonom? Vill du få möjlighet att genom din kunskap och erfarenhet vara med och bidra till Örebro universitets fortsatta resa med forskning och utbildning i fokus? Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!

Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa.

Om oss
Ekonomiavdelningen utgör ett kvalificerat stöd till universitetsledningen, institutionerna och de administrativa avdelningarna när det gäller ekonomifrågor. Under avdelningens ansvar ligger framför allt stöd i universitetets boksluts-, budget- och prognosarbete men även ett stöd i forskningsfinansieringsprocessen samt i frågor kring inköp och upphandling.

Uppdraget
Som ekonom kommer du att arbeta med Campusavdelningen som ansvarar för lokalförsörjningen på universitetet och ytterligare en avdelning. Det innebär att du i din roll kommer att ha ett nära samarbete med dess chefer/ledare och utgör ett stöd i ekonomifrågor till i första hand avdelningschefer och enhetschefer. Det är en omväxlande och konsultativ roll där du dels arbetar självständigt, dels i samarbete med andra kollegor inom avdelningen och vid andra stödfunktioner. Som ekonom rapporterar du direkt till enhetschefen på ekonomiavdelningen.

Dina arbetsuppgifter som ekonom kommer bland annat att bestå av budget, prognoser, ekonomisk uppföljning och analyser. Dina arbetsuppgifter kommer till viss del även vara inriktade mot fastighetsekonomi som till exempel bevakning av hyresavtal och rapportering till andra myndigheter. Du förväntas även delta i och bidra till avdelningens digitaliseringsarbete.

Erfarenheter och kompetens
För att lyckas i rollen bedömer vi att du har några års erfarenhet från arbete inom ekonomiområdet. I kombination med detta har du en akademisk examen på lägst kandidatnivå med ekonomisk inriktning. Du får gärna har erfarenhet av fastighetsekonomi. Du formulerar dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Egenskaper och förmågor
Framgångsfaktorer för rollen är mycket god samarbetsförmåga och ett gott självledarskap. Du är trygg i din roll som ekonom men har samtidigt en förmåga att se helheten och vara en lagspelare med hög teamkänsla. Vidare ser vi att du har en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, att arbeta konsultativt samt organisera och tålmodigt driva processer framåt i en komplex miljö. Vi vill att du bidrar med din kompetens genom ett pedagogiskt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du är flexibel, lyhörd och duktig på att kommunicera. Stor vikt kommer att fästas åt personliga förmågor och egenskaper.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Jämlikhet
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Information
Anställningen är tillsvidare, 100 %, under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Marianne Petersson, 019-30 30 45, marianne.petersson@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev där du berättar varför du är intresserad av rollen som ekonom
• Komplett CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 25 augusti 2022. Varmt välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor/Universitetsadjunkt i måltidskunskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 23
Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i måltidskunskap och värdskap med inriktning professionellt matlagningshantverk/gastronomi för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan (RHS).

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är måltidskunskap och värdskap

Bakgrund
Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet söker nu en person som inom utbildning och forskning vill vara med att utveckla framtidens hållbara gastronomi (mat, dryck och måltider).

Institutionen är beläget i vackra Bergslagen vid eget campus i Grythyttan med 175 studenter och ett 30 tal anställda. Inom grundutbildning erbjuds de två kandidatprogrammen Kulinarisk kock och måltidskreatör samt Sommelier och måltidskreatör. På avancerad nivå är det möjligt att läsa kurser som leder till en ettårig magisterexamen. Vid institutionen bedrivs även forskarutbildning och forskning inom ämnet måltidskunskap.

Arbetsuppgifter
Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Anställningen avser i huvudsak arbetsuppgifter i kurser med inriktning professionellt matlagningshantverk och gastronomi inom kandidatprogrammet Kulinarisk kock och måltidskreatör. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kurs- och undervisningsplanering, schemasättning, genomförande av både teoretisk undervisning och praktiska/laborationsbaserade matlagningsmoment, examination, kursutvärdering med tillhörande analys samt kursutveckling.

Dessutom förväntas man aktivt bidra till kursutveckling tillsammans med institutionens lärarlag.

I arbetsuppgifterna ingår även att tillsammans med institutionens forskargrupper bidra till forskningsprojekt inom matlagningshantverk, gastronomi, sensorik och hållbarhet. En disputerad lektor förväntas även söka forskningsanslag och tillsammans med andra forskare generera vetenskapliga publikationer samt handledning av doktorander.

Behörighet och Bedömningsgrunder
För att läsa annonsen i dess helhelt besök oru.se/ledigajobb

 

Information
Anställningen är 80 %, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tjänstgöringsort är Grythyttan där campusbaserad undervisning sker.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Helene Gustafsson 019-30 20 09, helene.gustafsson@oru.se eller Prefekt Ute Walter 019–30 20 36, ute.walter@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj (för sökande till lektor)
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-08-15. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Research assistant in Biomedicine

Forskarassistent
Läs mer Jun 30
We are looking for a Research assistant in Biomedicine for a 50% position for 24 months at the school of medical sciences.

Background
Örebro University is a modern and one of the fastest growing universities with internationally prominent research. This year Örebro University is placed at 75 when Times Higher Education ranked the young universities in the world and was placed at 30 when looking at the citation rate per se. Örebro University is a state university, which entitles to several benefits such as extended holiday and generous occupational pension. Employees also receives health and wellness coupons. https://www.oru.se/english/working-at-orebrouniversity/why-work-at-orebro-university/

The position is within Cardiovascular Research Centre (CVRC) at Örebro University https://www.oru.se/english/research/research-environments/mh/cardiovascular-research-centre-cvrc/

Cardiovascular disease (CVD) is the single largest contributor of mortality and morbidity worldwide. During influenza epidemics more people die from CVD causes than during non-epidemic periods. This is thought to be due to a range of factors including dysregulated inflammatory response, disruption of atherosclerotic plaque and an excessive influx of immune cells, which can be detrimental to both occluded coronary artery and myocardial tissue.

The overall aim of the project is to investigate the molecular mechanism underlying influenza-induced cardiac pathogenesis.

Duties and responsibilities
The appointment as a research assistant is intended to enable persons who have recently been awarded their Master degree in biomedicine, to consolidate and develop primarily their research skills. The applicant will be involved in formulating and testing the scientific hypothesis with experimental work, presentations, and preparation of publications. The applicant will be responsible for research, academic and administrative activities and expected to adapt existing and develop new scientific techniques, test hypothesis, and analyse data from a variety of sources.

The applicant will work on in vitro experiments conducted with primary cell cultures including endothelial cells, vascular smooth muscle cells, co-culture system and stem cell differentiation. Basic technical skills like cell culture, confocal microscopy, ELISA, Western blot, RT-qPCR, flow cytometry etc is a requirement. Knowledge of working with vascular inflammation, human leukocytes and lymphocytes will be added advantage. This study will be conducted in close collaboration with two Swedish companies in the life science sector. 

Qualifications
The person we are looking for has awarded a Master degree in a subject matter relevant for the position or have a degree from abroad deemed to correspond to a Master degree.

The candidate should have proven knowledge and skills in vascular biology, immunology and cell biology. In-depth knowledge and experience in cell culture, and various cellular and molecular biology techniques is required. The candidate should be well organised and have the ability of strategic thinking. Good soft skills and cooperative attitude are essential as the applicant will work in collaboration with other researchers and business partners. Accurate and timely documentation of experimental work performed is a must. The ability to initiate and maintain networks to long-term collaboration is highly appreciated. Competence in both written and oral communication of research in English is a prerequisite for the position. In addition, personal suitability will be a factor in the selection process.

Great importance will be attached to your personal qualities; the ability to work independently and engage with other people in a way that instils confidence; and a good track-record when it comes to cooperation.

We expect you to be flexible and open to change and that you take a quality-driven and responsible approach to your duties.

Information
This is a 50% position for 24 months. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Associate Professor Isak Demirel, Isak.demirel@oru.se, +46 19 303801, and Doctor Geena Paramel, geena.paramel@oru.se +4619303801

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterised by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying your knowledge and skills

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2022-08-05. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Amanuenser i maskinteknik

Lärarassistent
Läs mer Jun 29
Vi söker 2—4 amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Bakgrund
Vid Institutionen för naturvetenskap och teknik ges bland annat kurser på högskoleingenjörsprogrammen och civilingenjörsprogrammen, inom områdena mekanik, hållfasthetslära, energiteknik, materiallära, solidmodellering, ritteknik m fl. Dessa kurser innehåller laborativa moment och övningar.

Arbetsuppgifter
Att bidra med handledning till studenterna under laborationer och övningar, i första hand avses kurserna MT103G, MT127G och MT501G men andra kurser kan tillkomma. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuenser bedriva egna studier vid Örebro universitet.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier inom området maskinteknik och mer specifikt själv läst ett eller flera av de kurser som nämns under arbetsuppgifter. Du bör vara väl förtrogen med vårt CAD-system Creo Parametric, samt Windchill PDM.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Erfarenhet av liknande verksamhet är starkt meriterande. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.

Information
Anställningen är tidsbegränsad till hela eller delar av höstterminen med starttid och omfattning(deltid) beroende på de uppdrag som blir aktuella och vad som överenskommes med hänsyn till dina egna studier och kompetensområde. Lönesättning enligt kollektivavtal.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av kursansvarig Sören Hilmerby, soren.hilmerby@oru.se eller enhetschef Jens Ekengren, jens.ekengren@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-08-04. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doctoral students in Computer Science

Doktorand
Läs mer Apr 29
Örebro University and the School of Science and Technology are offering two PhD positions in Computer Science with a focus on integrating Machine Learning and Machine Reasoning, concluding with the doctoral degree. The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

Start date: October 2022

Project description
The project will investigate how to develop systems that learn and reason in an artificial intelligence (AI) and autonomous systems context. While there has been a lot of progress on both machine learning and machine reasoning, their integration remains a key open challenge in artificial intelligence and autonomous systems. The distinction between learning and reasoning is related to the differences between fast and slow thinking, between data-driven and knowledge-based approaches, and between symbolic versus sub-symbolic representations. The project will build upon neuro-symbolic computation as a paradigm for integrating (neural-based) learning and symbolic reasoning. The goal of the project is to develop human-computer interaction approaches relying on neural-symbolic solutions to address problems related to natural language processing (NLP), conversational AI and user modelling.

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for startegic basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

The PhD students will belong to the graduate school within WASP, which is dedicated to provide the skills needed to analyze, develop, and contribute to the interdisciplinary area of AI, autonomous systems and software. The curriculum provides the foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge in the different disciplines taught by leading researchers in the field. Through an ambitious program with research visits, partner universities, and visiting lecturers, the graduate school actively supports forming a strong multi-disciplinary and international professional network between PhD-students, researchers and industry. For more information on the graduate program within WASP, read more at https://wasp-sweden.org/graduate-school/.

The successful candidate should show strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate must have the ability to co-operate. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary. Having courses, a thesis or publications based on the idea of integrating symbolic and sub-symbolic AI methods is a merit.

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a doctoral thesis. The programme concludes with a doctoral degree and comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your doctoral degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 29 100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for research studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if he or she has received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

Information
For more information on the programme and the post, please contact Dr. Marjan Alirezaie (marjan.alirezaie@oru.se) or Prof. Lars Karlsson +46 19303355 (lars.karlsson@oru.se).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online on our website. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

The application deadline is 2022-08-01. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Forskningsrådgivare inom samhällsvetenskap/humaniora till Grants Office

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jun 2
Bakgrund
Grants Office på Örebro universitet har till uppgift att maximera forskares möjligheter att attrahera och förvalta externa forskningsmedel. På avdelningen finns i dag 12 personer som ger kvalificerat stöd och råd till universitetets forskare vad gäller extern forskningsfinansiering. Vi behöver nu komplettera vår arbetsgrupp med en forskningsrådgivare inom samhällsvetenskap/humaniora.

På Grants Office blir du en del av ett gäng som inspireras av att utvecklas. Vår styrka är att vi delar med oss av vår kunskap till varandra, vi firar framgångar – och lär oss av motgångar tillsammans, alltid med fokus på att erbjuda universitetets forskare ett professionellt kvalificerat forskningsstöd.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta såväl i team som självständigt med att proaktivt identifiera finansieringsmöjligheter som du matchar med våra forskares idéer. Du stödjer sedan dessa forskare när de söker anslag genom hela processen – från forskningsidé till projektstart. Forskningsrådgivarens uppdrag är att ge stöd till forskare, institutions- och universitetsledning genom att:


• analysera, sammanfatta och informera om kommande utlysningar.
• matcha forskares idéer med utlysningar
• nätverka internt och extern för att identifiera kommande projekt och intressanta forskningskonsortier
• bistå med strategiskt, praktiskt och administrativt stöd, framför allt före och vid ansökan
• initiera och genomföra internutbildningar och seminarier.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en forskningsbakgrund, helst inom samhällsvetenskap/humaniora och ett brett intresse av forskning. Du ska vara disputerad och det är meriterande om du har erfarenhet av egna forskningsansökningar eller bedömningar av andras ansökningar. Erfarenhet av forskning i samverkan med samhälle och näringsliv är också meriterande.

Arbetet utförs delvis på engelska så du måste ha en god förmåga i att kommunicera, skriftligt och muntligt, på både svenska och engelska.

Du har viljan att långsiktigt utveckla förutsättningarna för forskningsfinansiering inom området. Vi förutsätter att du som söker är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande. En god förmåga att självständigt planera och organisera ditt arbete krävs för tjänsten.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, servicekänsla och noggrannhet. Du har ett gott bemötande och är förtroendeingivande i mötet med andra människor.

Information
Anställningen är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Johan Åkerman 019-30 35 69, e-post: johan.akerman@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-07-31. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Introduktionsansvarig till Örebro universitet

Studieorganisatör
Läs mer Jun 10
Vi söker en Introduktionsansvarig för tidsbegränsad anställning vid Studentavdelningen.

Bakgrund
Örebro universitet tar varje år emot ca 4000 nya studenter. För att välkomna studenterna och ge dem en introduktion till såväl studier som social gemenskap genomförs i samverkan mellan universitetet och Örebro studentkår ett omfattande introduktionsprogram varje terminsstart. Som introduktionsansvarig vid Örebro universitet kommer du i huvudsak att arbeta med introduktionen av nya studenter. Introduktionen baseras på de fyra värdeorden trygghet, delaktighet, respekt och glädje.

Arbetsuppgifter
Som introduktionsansvarig ansvarar du för samordning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av introduktionen av nya studenter. I dina arbetsuppgifter ingår även utbildning av faddrar. Du har budgetansvar och dessutom ansvarar du för större evenemang, exempelvis Örebrodagen. De personer du arbetar närmast är medarbetarna på Örebro studentkår, Studentavdelningen, den internationella studentassistenten samt ideellt engagerade studenter. Du har kontakter med externa intressenter som Örebro kommun och sponsorer samt kontakter med interna intressenter som universitetets institutioner och avdelningar. I arbetet ingår också att ta fram olika typer av informationsmaterial. Under perioder kan du även tilldelas andra arbetsuppgifter av liknande karaktär.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


• Är student eller nyligen avslutat dina studier vid Örebro universitet
• Har goda kunskaper såväl i svenska som i engelska, både i tal och skrift
• Kan uttrycka sig väl skriftligt och även känna sig bekväm med att kommunicera och hålla presentationer inför större grupper
• Är organiserad, strukturerad och stresstålig.

Arbetet ställer krav på en förmåga att ta ett stort eget ansvar, vara flexibel och att kunna leda arbetet i olika grupper. Du ska ha god datorvana och det är också en fördel om du har körkort. God kännedom om den verksamhet som nu bedrivs vid universitetet, Örebro studentkår och/eller av introduktionsverksamheten är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet från liknande uppdrag.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt visad god samarbetsförmåga.

Information
Anställningen är 100% i ca sex månader med möjlighet till förlängning. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning (och i förekommande fall provanställning).

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Jessica Waleryd e-post: jessica.waleryd@oru.se eller Ida Björklund vice.studsoc@orebrostudentkar.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-07-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuenser i företagsekonomi till Handelshögskolan

Lärarassistent
Läs mer Jun 23
Vi söker amanuenser för tidsbegränsad anställning vid enheten för företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Bakgrund
Företagsekonomiämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi samt civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

Arbetsuppgifter
Vi söker amanuens i företagsekonomi. I en amanuens arbetsuppgifter ingår att regelbundet finnas tillgänglig på institutionen för att ge introduktion och studiehandledning till studenter, genomföra viss undervisning, assistera lärare med vissa kursadministrativa uppgifter och medverka vid uppföljning av studieresultat. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuensen bedriva egna studier.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du har bedrivit studier i på minst C-nivån i det aktuella ämnet, vilket i detta fall innebär minst 75 hp företagsekonomi eller motsvarande.

Med tanke på anställningens innehåll och inriktning är det särskilt meriterande att ha tidigare pedagogiska erfarenheter, och att ha bra betyg från tidigare kurser inom redovisning, ekonomistyrning och metod. Det är också särskilt meriterande att ha skrivit kandidatuppsats.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är 50 %, under höstterminen 2022. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Johan Kask, e-post: johan.kask@oru.se eller Nina Hasche, e-post: nina.hasche@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-07-07. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor/adjunkt i omvårdnadsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 23
Vi söker en universitetslektor/universitetsadjunkt i omvårdnadsvetenskap för en anställning vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde
Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund
Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå och forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och fem specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Vi söker nu en universitetslektor/adjunkt som är legitimerad sjuksköterska. Vi välkomnar nya medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil inom såväl undervisning som inom forskning utifrån dina tidigare erfarenheter, kompetens och framtida mål.

Anställningen är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning och gärna inom området urologisk omvårdnadsvetenskap.

Denna anställning är utlyst som universitetslektor/universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna som universitetslektor/adjunkt ingår undervisning på såväl grundnivå i sjuksköterskeprogrammet som på avancerad nivå i specialistsjuksköterskeprogrammen. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Behörighet och Bedömningsgrunder
För att läsa annonsen i dess helhet se oru.se/ledigjobb

Information
Anställningen är på 100 % tillsvidare med tillträde efter överenskommelse vid terminsstart hösten 2022.  Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog, 019-30 32 24, e-post: christina.hedenskog@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-07-07. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskningsingenjörer till Institutionen för naturvetenskap och teknik

Forskningsingenjör, maskin
Läs mer Jun 1
Vid Institutionen för naturvetenskap och teknik bedrivs forskning och utbildning inom flertalet naturvetenskapliga och tekniska ämnen. AASS (Applied Autonomous Sensor Systems) är en av institutionens enheter och här bedrivs forskning inom autonoma sensorsystem liksom högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildning inom datateknik. Kopplat till forsknings- och utbildningsmiljön inom AI finns även samverkansplattformen AI Impact lab.

Vi söker nu två forskningsingenjörer som ska stödja AI & Robotik projekt utifrån triple helix- där forskare, företag och offentlig sektor samverkar.

Arbetsuppgifter
Du kommer i huvudsak att arbeta projektorienterat och datadrivet med olika AI & Robotik -relaterade projekt där du kommer att utveckla och implementera algoritmer för att lösa olika frågeställningar inom olika pilotprojekt. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta mjukvaruutveckling, programmering, hantering av data, samt presentation av resultat - allt i nära samarbete med andra laboratorieingenjörer, samverkanspartners, samt forskare kopplat till forsknings- och utbildningsmiljön. Beroende på intresse och kompetens kan vissa andra arbetsuppgifter också tillkomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning inom datateknik, datavetenskap och erfarenhet och kunskap inom AI. Kunskaper om och erfarenhet av praktiskt arbete med robotar och Robot Operating Systems (ROS) ses som en merit.

Du behöver vara lösningsfokuserad och kunna arbeta självständigt samtidigt som förmåga att samarbeta är nödvändig för att kunna vara ett gott stöd för forskning, undervisning och samverkan. Då miljön är internationell och man även har ett stort internationellt kontaktnät är mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift nödvändigt.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Information
Anställningarna är tidsbegränsade under 12 till 16 månader på 100 % med tillträde snarast. Anställningens längd bestäms i överenskommelse med respektive kandidat. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning. Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Lars Karlsson, lars.karlsson@oru.se eller 019-30 33 55 vid frågor om tjänstens innehåll kontaktar du verksamhetsledare Camilla Ulvmyr camilla.ulvmyr@oru.se eller 019- 30 33 81.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök" (observera att denna funktion inte fungerar i mobil eller surfplattor).

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Postdoctoral researcher in computer science/machine learning

Forskare, IT
Läs mer Jan 12
We are looking for a postdoctoral researcher in computer science for a fixed-term position at the School of Science and Technology.

Subject area
The subject area for this position is Computer Science.

Background
The topic for this position is continual learning and learning with dataset shift. There are two direction for this position and we are looking to recruited a postdoctoral research for both or either of the two directions.

Direction 1 entails fundamental research on continual learning for dataset shift with data efficient and interpretable models and algorithms. This direction investigates methods for learning, updating, and forgetting for domains where data is incrementally available or changes over time (e.g. models of system dynamics, robotic mapping, reinforcement learning, or environmental data). Prior knowledge, experience, and interest in probabilistic and/or statistical machine learning is expected for this direction. In addition, prior knowledge, experience, and interest in Bayesian methods and Gaussian processes are advantageous.

Direction 2 entails fundamental research on reinforcement learning with continual adaptation and domain shift including, but not limited to, meta and transfer learning methods. This direction investigates methods for fast and efficient reinforcement learning in real-world settings by exploiting knowledge transfer, e.g. from other domains or experience, to allow faster learning and adaptation in the target environment. Prior knowledge, experience, and interest in reinforcement learning in continuous spaces and deep learning are expected for this position. Prior knowledge, experience, and interest in robotic perception and control as well as probabilistic machine learning are advantageous.

The position is funded through the Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) and is not tied to a particular research project. It therefore provides a large degree of freedom to the appointed postdoctoral researcher. Research in this project will be performed in close collaboration with doctoral students and postdoctoral researchers in the same research environment, as well as external collaborators.

The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), is Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategic basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

Duties and responsibilities
The appointment as a postdoctoral researcher is intended to enable persons who have recently been awarded their doctoral degree, to consolidate and develop primarily their research skills.

This position is primarily focused on research. Further, it is expected that the postdoctoral researcher assists in supervision of doctoral students, takes an active role in developing the research environment, and contributes to the research environment, e.g., by collaborating with other researchers.

Qualifications
Those qualified for appointment as a postdoctoral researcher are applicants who have been awarded a doctoral degree in a subject matter relevant for the position or have a degree from abroad deemed to correspond to a doctoral degree. Candidates who are expected to complete a doctoral degree after the application deadline will also be given full consideration but in that case proof of a completed degree must be presented before an appointment decision can be taken. The doctoral degree is to have been awarded no more than three years prior to the application deadline. If special grounds exist, a person who has been awarded their doctoral degree prior to that should also be considered. Such grounds comprise leave of absence due to illness, parental leave, clinical practice, positions of trust in a trade union or other similar circumstances.

Assessment criteria
The basis for assessment is the applicant’s scientific expertise, skill, and knowledge in the subject matter. Particular attention is paid to the applicant’s prospects to contribute to research and the demonstrated ambition to embark on a career within academia as well as the ability and suitability to collaborate with other members of the research environment.

Other assessment criteria

The applicant should possess and demonstrate:


• A strong background in computer science, machine learning, or robotics
• Motivation to obtain to undertake research on an international level
• Strong mathematical background
• Prior research experience in the areas of machine learning or robotics
• A track record of high-quality publications in the areas of machine learning or robotics
• Excellent programming skills
• Excellent communication skills in English

Information
This is a fixed-term full-time position for two years. At Örebro University, salary depends on the successful candidate’s qualifications and experience.

For more information about the position, contact Johannes A. Stork (Supervisor), +46 19 30 39 40, e-mail: johannes.stork@oru.se, or Lars Karlsson (Head of Unit), +46 19 30 33 55, e-mail: lars.karlsson@oru.se, Peter Johansson (Head of School), +46 19 30 32 75, e-mail: peter.johansson@oru.se for administrative questions.

At Örebro University, we expect each member of staff to be open to development and change; take responsibility for their work and performance; demonstrate a keen interest in collaboration and contribute to development; as well as to show respect for others by adopting a constructive and professional approach.

Örebro University actively pursues an equal work environment and values the qualities that diversity adds to our operations.

Application
The application is made online. Visit our website and click the button “Apply” to begin the application procedure.

Ansök nu

Universitetslektor i informatik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 2
Vi söker en universitetslektor i Informatik för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.

Ämnesområde
Informatik

Bakgrund
Handelshögskolan vid Örebro universitet är en plats där utbildning och forskning bedrivs i de fyra ämnena företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Vi är ackrediterade av AACSB som är det största globala ackrediteringsorganet och nätverket för handelshögskolor, något som bara fem procent av världens 16 000 handelshögskolor uppnått.

Informatikämnet som uppgår till 27 personer söker en vikarierande universitetslektor som kan ta olika kurser inom båda våra program.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din huvudsakliga arbetstid åt undervisning på Systemvetenskapliga programmet och Masterprogrammet i Informatik med inriktning mot ledning och styrning av informationssäkerhet. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, samverkan, utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen innefattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Universitetslektorn ska ha förmåga att informera och samverka med det omgivande samhället samt verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av det pedagogiska förhållningssättet samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Du måste kunna genomföra undervisning på svenska. Du ska också ha erfarenhet av att handleda studenter under uppsatsförfattande.

Det är särskilt önskvärt att du har kompetens och kan undervisa inom objektorienterad systemutveckling, databaser, webprogrammering.

Du får också gärna ha en gedigen kunskap inom några av ämnena: kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod, teori inom IS, kravhantering, agil systemutveckling, informationssäkerhet.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt god samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Information
Anställningen är 100 %, under 12 månader med önskat tillträde 2022-09-15. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Kai Wistrand 019-30 31 15, e-post: kai.wistrand@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022 06 30. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doctoral student in Computer Science

Doktorand
Läs mer Jun 13
Örebro University and the School of Science and Technology offers a fully funded PhD position with a focus on AAL and Service Robotics in Computer Science at the Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS). 

The PhD student will be affiliated with the research Centre for Applied Autonomous Sensor Systems (AASS, http://www.oru.se/aass), which carries out multi-disciplinary research at the intersection of robotics, machine learning, artificial intelligence, computer vision and measurement technology.

Project description
The offered PhD position encompasses research on Artificial Intelligence to create intelligent technologies to support people's daily life. Areas of applications include Ambient Assisted Living (AAL), assistive robotics, and smart and wearable devices. The PhD candidate is expected to collaborate with other researchers working in related topics. An open attitude toward  multi-disciplinary research and toward working with end-users is very important to this position.                                                                                                                                   

The project is part of the Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest ever individual research program, and a major national initiative for strategic basic research, education and faculty recruitment. The vision of WASP is excellent research and competence in artificial intelligence, autonomous systems and software for the benefit of Swedish industry. For more information about the research and other activities conducted within WASP please visit: http://wasp-sweden.org/.

The PhD students will belong to the graduate school within WASP, which is dedicated to provide the skills needed to analyze, develop, and contribute to the interdisciplinary area of AI, autonomous systems and software. The curriculum provides the foundations, perspectives, and state-of-the-art knowledge in the different disciplines taught by leading researchers in the field. Through an ambitious program with research visits, partner universities, and visiting lecturers, the graduate school actively supports forming a strong multi-disciplinary and international professional network between PhD-students, researchers and industry. For more information on the graduate program within WASP, read more at https://wasp-sweden.org/graduate-school/.

The programme and the doctoral studentship
The doctoral programme consists of courses and an independent research project that you will present in a doctoral thesis. The programme concludes with a doctoral degree and comprises 240 credits, which corresponds to four years of full-time study.

Our ambition is for your doctoral studies to be stimulating and purposeful throughout the programme until you have obtained your doctoral degree. A thorough introduction will therefore get you off to a good start and provide a solid foundation on which you can build your studies. As a doctoral student at Örebro University, you will be offered a specially tailored seminar series, covering matters ranging from doctoral programme rules and careers to support during the study period and networking.

The place on the programme is linked to a full-time doctoral studentship for the duration of the study programme. More information on doctoral studentships, part-time studies and part-time doctoral studentships can be found in the Regulations Handbook. The initial salary for a doctoral studentship is SEK 29 100 a month.

The doctoral studentship is a tailored form of employment for students enrolled on a doctoral programme. It guarantees employment for the duration of the doctoral programme (given that the studies progress).

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for computer science.

Applicants meet the specific entry requirements for research studies in computer science if they have been awarded a Degree of Master of Science in Engineering or a one-year Master’s degree from a programme within the subject field or related subjects, or if he or she has received a passing grade of at least 120 credits, including an independent project on the second cycle, in a main field of study of relevance to the computer science field. A person who has acquired substantially corresponding knowledge, in Sweden or abroad, also meets the specific entry requirements.

The successful candidate should show strong and independent problem solving and critical analytical abilities. Furthermore, the candidate must have the ability to co-operate. Fluent spoken and written command of English is essential, while knowledge of Swedish is not necessary.

Information
For more information on the programme and the post, please contact Oscar Mozos (oscar.mozos@oru.se) for other questions contact Prof. Lars Karlsson +46 19303355 (lars.karlsson@oru.se).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply”  on our website to begin the application procedure.

The application deadline is 2022-06-27. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Löneadministratör

Löneadministratör
Läs mer Jun 10
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder professionsinriktade utbildningar som tillhör landets bästa. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant uppdrag i en internationell och spännande miljö!


Om oss
Personalavdelningen vid Örebro universitet söker nu en Löneadministratör för ett vikariat.

Vi är ett engagerat och kompetenstarkt team. För oss är samarbete, utveckling och arbetsglädje viktigt. Hos oss arbetar drygt 20 personer som prestigelöst och gemensamt bedriver och utvecklar HR-arbetet på Örebro universitet. Som en del av vårt team är du med och bidrar till universitets unika verksamheter och ges möjlighet till insyn i aktuell forskning och utbildning. På vår avdelning arbetar 3 Löneadministratörer. 

Uppdraget
Som Löneadministratör kommer du att arbeta med alla förekommande delar i löneprocessen. Du kommer att arbeta med intern och extern administrativ service med stort kundfokus där du ger konsultativt stöd inom löneadministrationens verksamhetsområde och informerar om sakfrågor, regelverk, rutiner och tillämpning av löne- och tidsystemet.

Erfarenhet
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst tre års erfarenhet av löneadministration där du har gett stöd och service till medarbetare och chefer. Du har som lägst en utbildning gymnasienivå. Du formulerar dig väl i både tal och skrift på såväl svenska som engelska. Erfarenhet av lönesystemet Primula är ett krav liksom erfarenhet av att jobba inom universitets- och högskolesektorn.

Personlighet
Som person ser vi att du är serviceinriktad, prestigelös och samarbetar effektivt med andra. Du delar med dig av kunskap, erfarenhet och information. Då rollen är bred är det viktigt att du har förmåga att prioritera, arbeta effektivt och strukturerat. För att trivas med din roll hos oss behöver du även uppskatta förändring och att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.  

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.

Information
Anställningen är ett vikariat på ca tolv månader med tillträde september. Individuell lönesättning tillämpas. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Louise Graham 019-30 34 24, e-post: louise.graham@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 27 juni 2022. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Projektsekreterare

Sekreterare
Läs mer Jun 9
Vi söker en projektsekreterare för tidsbegränsad anställning vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Bakgrund
Vid Institutionen fo?r juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning pa? grund- och avancerad niva? inom kriminologi, psykologi, ra?ttsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs a?ven framsta?ende forskning och forskarutbildning. Vi so?ker nu en projektsekreterare till ett pa?ga?ende forskningsprojekt i psykologi.

Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att ansvara fo?r och samordna datainsamlingen inom ”PIA Projektet”. PIA projektet är ett sexårigt projekt som har som mål att utveckla interventioner för att främja anpassning och integration hos nyanlända ungdomar och familjer, Projektet drivs av forskare från Örebro universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet och Nordiska Folkhälsoinstitutet. Projektsekreteraren kommer att tillsammans med projektledaren och forskargruppen arbeta med att organisera projektet, kontakta kommuner och skolor, rekrytera deltagare samt att samordna fältarbetet och datainsamlingen.

Som projektsekreterare arbetar du också med datainsamling och ansvarar fo?r att insamlade data ha?ller god kvalitet. Arbetsuppgifterna besta?r i att koordinera och genomfo?ra studiens datainsamling, databashantering samt eventuell databearbetning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som helst har en filosofie kandidatexamen i ett, fo?r projektet, relevant omra?de. Kunskap om ungdomsforskning samt erfarenhet av stora datainsamlingar inom omra?det a?r meriterande. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt på engelska. Körkort är även ett krav.

Du har en mycket god organisationsförmåga samt problemlösningsförmåga och kan självständigt planera och organisera arbetet. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt samt visad god samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Information
Anställningen är tidsbegränsad under 1 år på 80%. Tillträde snarast. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare Metin O?zdemir, metin.ozdemir@oru.se eller enhetschefen fo?r psykologi Ida Flink, ida.flink@oru.se

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• En motivering till varför du söker detta arbete och vad du kan erbjuda i kompetens
• CV med beskrivning av din kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-23.Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Enhetschef till supporten på IT-avdelningen

CIO, Chief Information Officer/IT-chef
Läs mer Jun 7
Vi söker en enhetschef till supporten på IT-avdelning på Örebro Universitet.

Är du en person som drivs av att leverera verksamhetsnytta, en erfaren ledare med förmåga att motivera och skapa engagemang? Har du erfarenhet av service, support och förändringsledning? Då kan detta vara något för dig!

IT-avdelningen är universitetets stöd i Digitaliserings och IT-frågor och arbetar för att universitetet ska ha en modern och kostnadseffektiv IT-miljö. IT-avdelningen ansvarar för både operativ, strategisk och administrativ IT och är inne i en spännande förändringsfas för att bättre kunna möta morgondagens behov. Nu söker vi en ny enhetschef för IT-service som ska leda och samordna vår supportorganisation samt förvaltnings- och utvecklingsarbeten.

Arbetsuppgifter
Som Enhetschef har du personalansvar för ca 20 medarbetare. Du har det operativa ledningsansvaret för enheten och i uppgift att planera, leda och samordna arbetet med fokus på de uppgifter, uppdrag och utvecklingsarbeten som sker inom området för IT Service. Enhetschefen ansvarar för att arbetet i gruppen sker enligt gemensamma rutiner och att alla bidrar till vidareutveckling och ständiga förbättringar.

Som enhetschef arbetar du nära IT-chefen. Du ingår i IT-avdelningens ledningsgrupp och medverkar till den långsiktiga utvecklingen av universitetets digitala tjänster och miljöer. I samarbete med andra inom IT-ledningen bidrar du till en god förvaltning samt planering av utvecklingsarbeten. I ledningsgruppen formuleras visioner och mål, långsiktigheten säkerställs och vi skapar förutsättningar för en effektiv IT-miljö samt att medarbetarna utvecklas och tar ansvar.

Du ska vara ett stöd i dialogen med våra användare när det gäller behov av nya lösningar och utveckling som stödjer verksamheten så att universitetet utvecklas och når sina mål, vidare är du en eskaleringspunkt för verksamheten vid hantering och klagomål runt service och support av våra digitala tjänster. I uppdraget kan även ledning av olika projekt förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse, kompetens och erfarenhet inom IT. Du har akademisk examen eller motsvarande erfarenheter med annan relevant utbildning.

Vidare har du goda språkkunskaper och kan uttrycka dig väl såväl i tal som skrift på både svenska och engelska.

Du är ordningsam, van vid att driva förändringsarbete och har ett processorienterat och pragmatiskt synsätt. För dig är det naturligt att ständigt söka efter förbättringar och långsiktiga lösningar inom området. Du är intresserad av och följer nyheter inom för verksamheten relevanta områden. En god förmåga att organisera och leda arbetet inom ansvarsområdet, liksom förmåga att utveckla samarbete med och mellan andra är viktigt i tjänsten som enhetschef.

Erfarenhet av att leda utvecklingsarbeten och projekt och att ha arbetat med ramverket ITIL samt en användarorienterad utvecklingsmodell likt tjänstedesign eller motsvarande är meriterande. Har du erfarenhet av att jobbat med en förvaltningsmodell likt PM3 eller ansvarat och utvecklat en processorienterad supportorganisation inom offentlig sektor så är det ytterligare meriterande.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt god samarbetsförmåga. Du har en hög grad av serviceanda och arbetar för att de digitala tjänsterna för utbildning och forskning ständigt utvecklas. Du är starkt engagerad i IT-avdelningens arbete och vidareutveckling såväl när det gäller tekniska frågor som det interna arbetet och arbetsmiljö.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Då arbetsgruppen idag till övervägande del består av manliga medarbetare finns önskemål om en mer blandad arbetsgrupp.

Information
Anställningen är tillsvidare på 100%. Individuell lönesättning tillämpas. Örebro universitet tillämpar i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av IT-chef, Daniel Skipper 019-30 30 00, e-post: daniel.skipper@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök"

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-23.

Intervjuer kan komma att genomföras innan ansökningstiden har gått ut.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i rättsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 8
Vi söker en universitetslektor i rättsvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: rättsvetenskap, speciellt straffrätt, processrätt, allmän rättslära och/ eller privaträtt. 

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

I anställningen ingår arbetsuppgifter både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på samtliga tre nivåer samt medverkan inom forskning, där den som innehar rollen som universitetslektor även förväntas söka egna externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

För tidsbegränsade läraranställningar på två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder
Då det ingår arbetsuppgifter både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser, bör den sökande ha en ämnesteoretisk bredd. Erfarenhet antingen i straffrätt, processrätt, allmän rättslära/rättsfilosofi eller privaträtt är ett krav.

Information
Anställningen är 100 %, under 12 månader med start 1 januari eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Laura Ervo 019-30 21 35, e-post: laura.ervo@oru.se eller ämnesansvarig Eleonor Kristoffersson, 019-30 30 79, e-post: eleonor.kristoffersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-22. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuens i socialt arbete

Lärarassistent
Läs mer Jun 7
Vi söker 1–2 amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Enheten för socialt arbete.

Bakgrund
Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning.

Arbetsuppgifter
Som amanuens ska du regelbundet finnas tillgänglig på enheten för att vara ett administrativt stöd för enhetsledning, undervisande samt forskande personal inom kärnområdena utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du kan komma att bedriva viss egen undervisning på socionomutbildningen och fristående kurser.

I arbetsuppgifterna ingår mer specifikt att ge administrativt stöd till såväl kursansvariga lärare inom de program och fristående kurser som finns i ämnet, som till forskande personal i forskningsprojekt. Vidare samordnar du som amanuens undervisningstillfällen med externa lärare, organiserar studentgrupper, planerar för handledning och seminariebehandling av examensarbeten, har kontakter, och organiserar träffar, med olika samverkanspartners, samt är ett stöd vid olika pedagogiska och examinerande moment. Till arbetsuppgifterna hör också att föra minnesanteckningar vid möten inom ämnet samt att genomföra programutvärderingar.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi att du bedriver studier i socialt arbete med en, eller att du studerar till, en socionomexamen.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings-, forsknings-, samverkans- och studentfrågor under socionomprogrammet.

Att ha arbetat inom det sociala arbetets praktik är meriterande.

Arbetsuppgifterna sker på svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.

Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta både självständigt och i team med andra amanuenser, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad samt kan prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Anställningen är tidsbegränsad, fram till och med 28 februari 2023, på 25-50 % med beräknad start enligt överenskommelse. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt i högst 3 år. Individuell lönesättning tillämpas.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Anna Petersén, 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se eller enhetschef Jürgen Degner, 019-30 34 40 e-post: jurgen.degner@oru.se.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen

• CV
• Ladokutdrag på genomförda kurser

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-21.

Tillträde sker den 1 september eller enligt överenskommelse – och tjänsten är på sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

 Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskningsassistent i kriminologi

Forskarassistent
Läs mer Jun 7
Vi söker en forskningsassistent för en tidsbegränsad anställning i kriminologiämnet vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS). Vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete erbjuds utbildning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete.

Bakgrund
Under en tidsbegränsad period behövs extra administrativt stöd inom det sexåriga projektet Strukturerad samverkan inom och mellan socialtjänst och polis minskar våld i nära relation och stalkning – Implementering och utvärdering av den strukturerade riskhanteringsmodellen RISKSAM och i forskningsmiljön Centrum för våldsstudier. I RISKSAM-projektet, som är inne i datainsamlingsfasen behövs stödet specifikt vad gäller ansvar för dokumentation och samverkan med externa aktörer i projektet och i Centrum för våldsstudier, som är inne i en konsolideringsfas, behövs det administrativa stödet  i arbetet med att utveckla infrastrukturen.

Arbetsuppgifter
Din roll blir att stödja projektet och centret genom att skriva, kartlägga, strukturera, sammanställa och sammanfatta strategiska underlag. Vidare innebär anställningen att medverka i utvecklandet av det praktiska arbetet för projektet och centret samt att delta i utvecklandet av aktiviteter relaterade till detta. Du kommer även att få ansvar för att koordinera samverkan med praktiken under datainsamlingen. En del i arbetet är även att arbeta med datainsamling av både kvantitativa och kvalitativa data.

Du kommer att arbeta både i team och självständigt. I anställningen ingår att både initiera och genomföra möten och aktiviteter. Du kommer att ha nära samarbeta med forskningsledaren som har en arbetsledande ställning.

I tjänsten ingår även viss undervisning på grundnivå i ämnet kriminologi som är relaterat till projektet och centret.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom ett samhällsvetenskapligt ämne som anknyter till projektet.

Särskilt meriterande är tidigare arbetslivserfarenhet, relevant för anställningen, och/eller inom området universitet/högskola, erfarenhet av arbete med kommunikation och textbearbetning samt erfarenhet av och kunskap i att använda kvantitativa och kvalitativa datainsamlings- och bearbetningsmetoder.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Förmågan att självständigt planera och organisera arbetet förutsätts.

Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt på engelska då vi har nära samarbete med internationella forskare. Du ska också kunna presentera information muntligt på ett tilltalande sätt på stora såväl som på små möten och seminarium.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt samt visa god samarbetsförmåga.

Vid Örebro universitet har vi som vision att vara ett framstående universitet – för en kunskapsbaserad samhällsutveckling och vår värdegrund bygger på vetenskaplighet, engagemang och delaktighet. Som medarbetare hos oss förväntar vi oss att du har ett professionellt och konstruktivt förhållningssätt till andra medarbetare, studenter och delar universitetets gemensamma värderingar

Information
Anställningen är tidsbegränsad i 6 månader på 50%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare Susanne Strand 019-30 36 85, eller enhetschef Anna Meehan, 019-30 39 89.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• En motivering till varför du söker detta arbete och vad du kan erbjuda i kompetens
• CV med beskrivning av din kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-21. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i kriminologi

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 7
Vi söker en Universitetsadjunkt i kriminologi för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, tjänsteställe kriminologi.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund
Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid JPS bedrivs även framstående forskning.

Arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

I arbetsuppgifterna för tjänsten som universitetsadjunkt i kriminologi ingår undervisning på grundnivå i kriminologi (om 70% av tjänst). Inom ramen för tjänsten ingår även tid för ej kursrelateradadministration (10%) och kompetensutveckling (20%).

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. 

Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställda lärare på Örebro universitet. För tidsbegränsade läraranställningar, om minst två år, gör ämnet utrymme inom ramen för tjänsten (kompetensutvecklingstid) för att även dessa lärare ska kunna genomföra behörighetsgivande pedagogisk utbildning.  

Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Vid bedömningen av ämneskunskap är egen erfarenhet av planering och genomförande av undervisning och/eller akademisk/vetenskaplig produktion, särskilt inom den profil som kriminologiutbildning vid Örebro universitet har, det vill säga, integrativ och tillämpad kriminologi, samt brottsprevention och trygghetsskapande arbete meriterande. Tidigare arbetslivserfarenhet ifrån akademin och verksamheter inom det kriminologiska fältet är särskilt meriterande.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbets- och initiativförmåga samt ett intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete

Information
Anställningen är 90 %, under 6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Anna Meehan 019-30 39 89, e-post: anna.meehan@oru.se eller ämnesansvarig Susanne Strand, 019-30 36 85.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-21. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskare i medie- och kommunikationsvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Jun 8
Vi söker en forskare i medie- och kommunikationsvetenskap för tidsbegränsad vid Institutionen för Humaniora utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Medie- och kommunikationsvetenskap.

Bakgrund
Medie- och kommunikationsvetenskap söker en forskare för arbete i pågående forskningsprojekt Forskningen i ämnet spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Anställningen är främst kopplad till forskning inom gruppen Diskurs, kommunikation och medier och inriktad på kritiska, multimodala diskursstudier med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv.

Arbetsuppgifter
Projekt/anställningen involverar forskning och forskningsadministration, inklusive stöd för genomförande av studier, rapportering och dokumentation. I arbetsuppgifterna ingår till viss del även undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap företrädesvis i metoder, visuell och global kommunikation. Undervisningen sker på  engelska.  

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska vara disputerad i ämne medie- och kommunikationsvetenskap och kunna visa på dokumenterade kunskaper inom multimodala diskursstudier, ha god kännedom om intersektionella och feministiska perspektiv på identitetsskapande processer, samt vara väl bevandrad inom ”Body studies”. Den sökande ska ha goda språkkunskaper i engelska och kunna skriva vetenskaplig text på engelska.

Erfarenhet av undervisning inom medie- och kommunikationsvetenskap på engelska är ett krav.

Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna kunna samarbeta och bidra till utveckling av verksamheten.

Information
Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under 4,5 månader med start i mitten av oktober 2022.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Göran Eriksson 019-30 38 15, e-post: goran.eriksson@oru.se eller enhetschef Annika Gardhorn, 019-30 39 56, e-post: annika.gardhorn@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022 06 21. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i rättsvetenskap

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 7
Vi söker en universitetslektor i rättsvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: rättsvetenskap, speciellt straffrätt, processrätt, allmän rättslära och/eller privaträtt.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer, forskning och därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

I anställningen ingår arbetsuppgifter både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna utgörs av undervisning på samtliga tre nivåer samt medverkan inom forskning, där den som innehar rollen som universitetslektor även förväntas söka egna externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

(För tidsbegränsade läraranställningar på två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.)

Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Då det ingår arbetsuppgifter både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser, bör den sökande ha en ämnesteoretisk bredd. Erfarenhet antingen i straffrätt, processrätt, allmän rättslära/rättsfilosofi eller privaträtt är ett krav.

Information
Anställningen är 100 %, under 12 månader med start 1 september eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Laura Ervo 019-30 21 35, e-post: laura.ervo@oru.se eller ämnesansvarig Eleonor Kristoffersson, 019-30 30 79, e-post: eleonor.kristoffersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-21. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Professor i pedagogik

Professor
Läs mer Maj 6
Vi söker en professor i pedagogik för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är pedagogik.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Enheten för pedagogik ger de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK) inom lärarutbildningen, kurser i förskolepedagogik, specialpedagogprogrammet och fristående kurser i pedagogik. Vid enheten bedrivs pedagogisk forskning och forskarutbildning i pedagogik.

I pedagogisk forskning undersöks processer som är verksamma i bildning, utbildning, lärande, undervisning, kommunikation och socialisation samt förutsättningarna för dessa processer, deras innehåll och konsekvenser. I den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet studeras dessa frågor inom områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik, utbildningshistoria och specialpedagogik. Pedagogikforskningen i Örebro har ett särskilt intresse för utbildningens betydelse för demokrati, mänskliga rättigheter samt inkluderings- och hållbarhetsfrågor.

Pedagogikämnets forskning organiseras huvudsakligen i fyra forskningsmiljöer:


• Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro
• Research on Children’s Education and Learning
• Specialpedagogik, Utveckling och Lärande
• Utbildning och Demokrati

Den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet har ett centralt ansvar för lärarutbildningens vetenskapliga bas, och fristående kurser i pedagogik.

Inom anställningen ges förutsättningar för att ägna merparten av arbetstiden åt forskning, forskarutbildning och forskningsledning.

Arbetsuppgifter
Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Som professor hos oss förväntas du bedriva självständig forskning inom något av områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik eller utbildningshistoria.

Behörighet och bedömningsgrunder
Se hela annonsen på Örebro unviersitets hemsida.

Information
Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Christian Lundahl, 019-30 12 24, e-post christian.lundahl@oru.se  eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post greger.andersson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt.  Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan
Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

 Sista ansökningsdag är 2022-06-20. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetslektor i musikpedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Jun 1
Vi söker en universitetslektor i musikpedagogik för tidsbegränsad anställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund
I ämnet musikpedagogik vid Örebro universitet ges utbildning inom ämneslärarprogrammet och teaterpedagogprogrammet på grundläggande och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs musikpedagogisk forskning inom ramen för forskarutbildningsämnet musikvetenskap. I forskningsmiljön Musiken och Människan studeras musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning och berör unga och vuxna, professionella och amatörer och behandlar alla former av musik.

Arbetsuppgifter
En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och handledning i kurser i musikpedagogik med inriktning mot didaktik, vetenskaplig metod och normkritik inom Ämneslärarprogrammet och Teaterpedagogprogrammet. Anställningen omfattar också undervisning i estetiska lärprocesser på Förskollärarprogrammet. Uppdrag som kursansvarig ingår i anställningen.

Undervisning sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma uppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering, handledning och examination. I bedömningen kommer särskild vikt att läggas på den sökandes fokus på studenternas lärande, en väl utvecklad pedagogisk grundsyn som konkretiseras i den egna verksamheten, samt ett forskande förhållningssätt där det pedagogiska utvecklingsarbetet är väl förankrat i högskolepedagogisk forskning.

Övriga bedömningsgrunder

Med tanke på anställningens innehåll och institutionens behov är lärarexamen inom relevant ämne ett krav. Det är avgörande att den sökande har pedagogiska erfarenheter och forskningsmeriter inom forskningsmiljöns profilområde. Särskilt meriterande är undervisningserfarenhet och forskningsintressen som gäller kritiska perspektiv på musikutbildning. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att arbeta i kollegial samverkan kring pedagogiskt och strategiskt utvecklingsarbete inom ämnesområdet. Den sökande ska därför ha god samarbetsförmåga och god förmåga att kommunicera med såväl studenter som kollegor.

Information
Anställningen är 50 % under perioden 2022-08-17–2024-08-16. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Danielsson 019-301292, e-post: annika.danielsson@oru.se eller prefekt Eva Georgii-Hemming 019-303839, e-post eva.georgii-hemming@oru.se

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-19. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetsadjunkt – med inriktning arbetsmarknad, teorier och metoder

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jun 3
Vi söker en universitetsadjunkt i socialt arbete för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: Socialt arbete

Bakgrund
Inom ämnet, och på enheten för, socialt arbete vid Örebro universitet ges socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet (avancerad nivå), fristående kurser på grundläggande och avancerad nivå, olika uppdragsutbildningar, samt forskarutbildning. Forskningen i socialt arbete bedrivs inom forskningsmiljön Social Work Studies och behandlar olika aspekter av sociala relationers betydelse och strukturella förutsättningar för socialt förändringsarbete med människor med svåra levnadsvillkor i olika livsfaser inom yrkesliv och institutioner. Forskningen inom ämnet rör såväl studier av sociala problematiker kring barn och ungas utsatthet, vuxna och äldre, som förutsättningar och villkor för socialt arbete samt sociala insatser i anslutning till detta.

Arbetsuppgifter
En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. Som universitetsadjunkt i Socialt arbete vid Örebro universitet ägnas som utgångspunkt 70 % av din arbetstid åt undervisning, medan 20 % är vikt åt kompetensutveckling och 10 % åt administration. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

Den sökande ska bedriva undervisning inom socionomprogrammet då främst på kursen Socialt arbete som vetenskap och profession samt på Yrkesroll, handlingsutrymme och vetenskapligt förhållningssätt. Den sökande kan även, i mån av formell behörighet, komma att handleda kandidat- och magister/masteruppsatser på enhetens program och fristående kurser.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

Undervisningsspråket är svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.

Då den sökande bland annat kommer att undervisa i forskning om profession, styrning och handlingsutrymme inom välfärdsstaten generellt, samt med fokus på sociala arbetets komplexitet specifikt, är en socionomexamen ett krav.

Tjänstens innefattar att undervisa i både kvantitativa och kvalitativa metoder, vilket innebär att kunskaper i olika forskningsmetoder på avancerad nivå är ett krav.

Den sökande ska ha kunskapsmässiga färdigheter och praktiska erfarenheter som väl motsvarar innehållet på de kurser som personen ska undervisa i.

Att vara disputerad i socialt arbete, samt inom nämnda undervisningsområden, är en merit.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten

Information
Anställningen är 70 till 100 % under 3 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av bitr. enhetschef Anna Petersén tfn 019-30 34 45, e-post: anna.petersen@oru.se eller enhetschef Jürgen Degner, 019-30 34 40, e-post: jurgen.degner@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-17, med tillträde 2022-06-27 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Utbildnings- och forskningsadministratör till HumUS

Utbildningsadministratör/Utbildningssekreterare
Läs mer Jun 2
Vi söker en utbildnings- och forskningsadministratör till den administrativa enheten vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Verksamheten på HumUS ägnar sig åt konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vi erbjuder kurser och program på grundnivå och avancerad nivå inom tolv ämnen. De flesta ämnen ger även utbildning på forskarnivå. Till stöd för utbildning och forskning finns en administrativ enhet där du som utbildnings- och forskningsadministratör kommer ingå.   

Arbetsuppgifter
Arbetet som utbildnings- och forskningsadministratör är både varierat och administrativt självständigt. Det är serviceinriktat arbete och du ger ett administrativt stöd till studenter/doktorander, lärare/forskare och chefer/ledare. Vilket innebär att i arbetsuppgifterna ingår bland annat administrativt stöd av kurser, resultatrapportering, lokalbokning och handläggning av ärenden. Vidare ingår att ge ett administrativt stöd till våra enhetschefer/ämnesansvariga och lärare/forskare som exempelvis att administrera utbildnings-/handledarkollegium, beredning av beslut och planera examinationer. I rollen ingår också att utöka och utveckla det administrativa stödet till verksamhetens lärare/forskare och chefer/ledare.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har modet och förmågan att vara öppen för utveckling, förändring och att kritiskt reflektera och uttrycka dina förväntningar. Du ges frihet i ditt arbete och bör därför känna ansvar för din egen arbetsinsats, dess kvalitet och resultat. Vi tror att du har engagemang att på ett aktivt och närvarande sätt samverka och bidra till utveckling samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du ser även betydelsen av goda administrativa arbetsinsatser och rutiner, i så väl stort som smått. Dessutom behöver du ha intresse för verksamheten och en vilja och engagemang att förstå sammanhang och helheter.

Vi söker dig som har


• Högskoleutbildning eller motsvarande,
• goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift,
• arbetslivserfarenhet av serviceinriktat administrativt arbete, och
• god vana och intresse av att arbeta med olika administrativa digitala system.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, att du har initiativförmåga, är serviceinriktad, kan arbeta självständigt i kombination med god samarbetsförmåga och har förmåga att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt. Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande. Arbetet ställer krav på att du är serviceinriktad, organiserad och strukturerad samt har förmåga att ta egna initiativ och planera din tid men även en beredskap på förändringar. Vi förväntar oss att du har en vilja att lära nytt, är delaktig i helheten och kan föreslå nya eller vidareutveckla befintliga administrativa rutiner/lösningar. Det förekommer arbetstoppar i verksamheten och därför är det viktigt med ett flexibelt förhållningssätt.

För att du ska trivas hos oss och med arbetsuppgifterna så måste du gilla att arbeta i en komplex och regelstyrd organisation där mycket är av arbetsuppgifterna görs genom digitala system.

Örebro universitet värnar om medarbetarskapet och ser att du som person har respekt, ett professionellt och konstruktivt förhållningssätt till medarbetare, studenter och delar universitetets gemensamma värderingar.

Jämlikhet
Vår ambition är att ha en arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald.

Information
Anställningen är tidsbegränsad på 100 % fram till och med 31 januari 2023.  Individuell lönesättning tillämpas.

För mer information är du välkommen att kontakta administrativ enhetschef Lena Nordlund, tel 019-30 13 13, e-post lena.nordlund@oru.se.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök"

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Välkommen med din ansökan som ska vara oss tillhanda senast 2022-06-16.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Amanuenser till Handelshögskolan vid Örebro universitet

Lärarassistent
Läs mer Maj 23
Vi söker två amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Handelshögskolan.

Arbetsuppgifter
Handelshögskolan söker två amanuenser i nationalekonomi. Arbetsuppgifterna kan komma att variera, men innefattar till exempel att ge studiehandledning till studenter, genomföra grupplektioner, kursutveckling, framtagande och bearbetning av kursmaterial, samt metodstöd för studenter. Vid sidan av dessa arbetsuppgifter förutsätts amanuenserna bedriva egna studier.

Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Du bör ha bedrivit studier på minst kandidatnivån i nationalekonomi.

Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper och söker dig som kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och har förmåga att prioritera bland arbetsuppgifter.

Information
Den ena anställningen är 35 procent under hela höstterminen. Den andra anställningen är 40 procent under höstterminens första halva. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.

Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Pär Österholm 019-30 13 11, e-post: par.osterholm@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-12. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Förändringsledare inom AI till Örebro universitet

IT-strateg
Läs mer Maj 25
Örebro universitet är ett framstående universitet - för en kunskapsbaserad samhällsutveckling. Vi har flera viktiga uppdrag som vi är stolta över: utbildning, forskning och att genom samverkan se till så att dessa kunskaper kommer näringsliv och samhälle till nytta. Våra medarbetares engagemang är drivkraften bakom universitetets utveckling och det som fortsätter att föra vår verksamhet framåt.

Samverkansplattformen AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i regionen. AI Impact Lab är hemvist för Mittnoden inom AI Sweden med målet att påskynda användningen av AI till nytta för vårt samhälle, vår konkurrenskraft och för alla som bor i Sverige.

En satsning på förändringsledare inom AI förväntas bidra till Örebroregionens utveckling och förnyelse och till att stärka näringslivsstrukturerna samt främja och accelerera utvecklingen av AI. Satsningen ska bidra till att utveckla nya idéer, företag, samarbeten och strukturer för att främja innovations- och samhällsutvecklingen och bidra till hållbar tillväxt.

Arbetsuppgifter
Som förändringsledare inom AI kommer du utveckla och bland annat arbeta med tjänster i form av affärsutvecklingsstöd, utbildning, kompetensmatchning. Dessutom ska du även säkerställa att rätt organisationer och individer coachas. Du kommer hjälpa företagen att utvärdera sin egen AI-mognad och planera vilka steg vi ska ta. Du kommer också att hjälpa dem att välja bland enkla paketerade tjänster för att stötta denna transformation (utbildningar, matchmaking, best practices, analysverktyg, etc).

I arbetet ingår:


• Identifiera företag och personer på företag som har behov och intresse av att utveckla sin verksamhet med hjälp av AI. Säkerställa deltagare från både ledning och operativ personal bland alla bolag som får coaching.
• Identifiera behov, utmaningar och kompetens bland de regionala företagen och stötta deras AI-mognad och transformation med hjälp av de utformade verktygen.
• Spridning av AI Swedens nationellt samlade resultat, kunskap, resurser och nätverk bland aktörer i regionerna.

Som förändringsledare inom AI företräder du AI Sweden och jobbar inom Mittnoden. Du kommer samverka med AI coacher och regionala teamet i Mittnoden och med AI Swedens nationella team inom AI transformation för att säkerställa bästa möjliga erbjudande och arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker en nyfiken och driven person med god förståelse för AI-metoder, system och hur de kan tillämpas. Vi förväntar oss att du har starka sociala, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter samt en vilja att göra verklig skillnad genom att göra det möjligt för våra partners att använda AI. En examen i tillämpad AI, datavetenskap eller liknande är en fördel, men inte ett krav.

Som förändringsledare inom AI är du duktig på att förstå organisationers behov, affärsplaner, strategier, tekniska möjligheter och begränsningar med AI för att kunna medla mellan olika intressenter. Samtidigt är du kommunikativ, bekväm med att hålla workshops och att driva processer framåt.

Vi förväntar oss att du har

• Minst 5 års erfarenhet i relevanta miljöer / roller där förändring eller transformation har varit en viktig del av ditt arbete.
• Förståelse på hög nivå av olika AI-tekniker och hur man tillämpar dem i praktiken, och helst praktisk erfarenhet av tillämpad AI eller datavetenskap.
• Förmåga att förklara tekniska lösningar och projektresultat för icke-teknisk publik – på både svenska och engelska.
• Förmåga att snabbt förstå olika domäner och organisationer och deras utmaningar.
• Bevisad projektledningskompetens och erfarenhet av att leda utan formell auktoritet.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och att möta andra människor på ett förtroendeingivande sätt, samt visad god samarbetsförmåga.

Vi förutsätter att du är flexibel och öppen för förändringar och kan arbeta kvalitetsmedvetet och ansvarstagande.

Information
Anställningen är projektanställning på 100% till och med augusti 2023, med möjlighet till utökat uppdrag. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning (och i förekommande fall provanställning.)

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Enhetschef Jacob Ehnfors 019-30 24 07, e-post: jacob.ehnfors@oru.se om innehåll i tjänsten Nodansvarig Camilla Ulvmyr, 019-30 33 82, e-post: camilla.ulvmyr@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-12. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doktorand i medie-och kommunikationsvetenskap

Doktorand
Läs mer Apr 4
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid HumUS (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap) med utbildningsstart HT 2022.

Projektbeskrivning
Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet bidrar till att utveckla den nationella och internationella forskningen på innovativa och kreativa sätt. Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Forskningen spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Den som antas till utbildningen tilldelas en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Den sökandes avhandlingsprojekt ska anknyta till ämnets tre forskningsinriktningar. Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) inriktar sig på kritiska, multimodala diskursstudier, analyser av samtal och journalistiska studier med globalt perspektiv. Studier inom miljön undersöker alla former av kommunikation i samtida journalistik, politik, populärkultur och samhälle som sker på olika slags medieplattformar. Film och medier (FM) inkluderar forskare från olika grenar av filmvetenskap och mediestudier och utmärks av teoretisk och metodologisk bredd. Forskningsverksamheten spänner över historiska och etnografiska studier om filmkultur till undersökningar av transmedialt berättande och studier av film som tänkande/ teori/filosofi. Forskningen inom Strategisk kommunikation (SCOM) handlar om målinriktad kommunikation inom och mellan organisationer, men också med organisationernas intressenter. Forskningen integrerar discipliner som public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation. Forskarnas intresse inkluderar företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation. Mer information om de tre forskningsinriktningarna hittar du här:

https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/medie--och-kommunikationsvetenskap/

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande och särskild behörighet
Detta är en förkortad annons. Du kan se hela annonsen på Örebro unviersitets hemsida.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Göran Eriksson (019303815 goran.eriksson@oru.se) eller enhetschef Annika Gardhorn (019303956 annika.gardhorn@oru.se).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Systemadministratör/systemansvarig

Systemadministratör
Läs mer Maj 23
Vi söker en systemadministratör/ansvarig till Örebro universitet.

Bakgrund
Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 15 000 studenter och 1 500 anställda.

Vid Universitetskansliet arbetar ett 40-tal personer som utgör ett stöd till verksamheten vad gäller utredning inom utbildning och forskning, kvalitetssäkring, arkiv och registratur, juridik, högskolepedagogisk utveckling och hållbar utveckling.

Genom vårt arbete skapar vi möjlighet för Örebro universitet att ha en konkurrenskraftig forskning, en professionsinriktad utbildning som tillhör landet bästa och att vara en efterfrågad och engagerad samhällsaktör som tillsammans med andra driver på arbetet mot de globala målen för hållbar utveckling.

Enheten för arkiv och registratur arbetar med registrering, diarieföring och arkivering av allmänna handlingar vid Örebro universitet. En stor del av arbetet innebär att ge andra i verksamheten stöd och vägledning i dessa frågor. På enheten finns också systemansvaret för vårt dokument- och ärendesystem Public 360.

Just nu är vi sex medarbetare på enheten som tillsammans står inför ett spännande utvecklingsarbete där vi vill öka kvaliteten på hanteringen av information vid Örebro universitet samt arbeta med ökad digitalisering och automatisering av ärendeflöden.

Arbetsuppgifter

• Vara ansvarig för vårt dokument- och ärendehanteringssystem Public 360. Det innebär att arbeta med förvaltning, drift och systemadministration av systemet.
• Planera och leda utvecklingsaktiviteter och digitalisering inom registratur och diarieföring med systemet som bas. Aktuell utveckling är bland annat att uppgradera Public 360 med en ny version. För att kunna planera och leda utveckling arbetar du fortlöpande med omvärldsbevakning och nätverkande.
• Delta i registraturens löpande arbetsuppgifter med support, utbildning, diarieföring, återsökning av handlingar.

Kvalifikationer

• Utbildning inom arkiv, registratorsutbildning eller högskoleutbildning med minst 180 poäng inom relevant område alternativt erfarenhet av att arbeta som registrator, dokumentcontroller eller motsvarande som vi bedömer likvärdig
• Mycket god datorvana och erfarenhet av Office-program.
• Hög nivå på svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Meriterande

• Arbetat som systemadministratör/ansvarig gärna för ett ärendehanteringssystem.
• Kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av att genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser.
• Erfarenhet av arbete i projekt, projektledning och verksamhetsutveckling.

Personliga egenskaper 
För att fungera bra i rollen behöver du:


• Vara utvecklingsorienterad och nyfiken.
• Kunna planera och organisera ditt arbete.
• Vara serviceinriktad och ha förmåga att lyssna.
• Vara bra på att samarbeta med andra men även att arbeta självständigt.

Information
Anställningen är 100 % tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Katarina Bååth, 019-30 21 16, e-post: katarina.baath@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens.

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Forskare i statskunskap med inriktning mot hållbar turism

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Maj 25
Vi söker en forskare i statskunskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, samhällskunskap och utbildningsvetenskap.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är: statskunskap

Bakgrund
Örebro universitet har beviljats medel från KK-stiftelsen för att anställa en gästforskare från Ukraina med inriktning mot hållbar turism.

Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas utveckla forskningsansökningar, initiera samarbete med företagspartners, genomföra jämförande analyser kring hållbar turism i Ukraina och Sverige, anordna seminarium för praktiker, samt undervisa på mastersprogram i offentlig planering för hållbar utveckling.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i relevant ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Därutöver krävs också att den sökande är ukrainsk medborgare som vid början av 2022 var aktiv vid ett ukrainskt lärosäte för högre utbildning, samt har erfarenhet av undervisning och forskning inom turism/destinationsutveckling, med särskild inriktning mot hållbar utveckling, management och privat-offentlig samverkan.

Information
Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under 12 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning (endast vid tillsvidareanställning). Anställningen är baserad på externfinansierade medel (från KK-stiftelsen) och forskningsprojektet beräknas pågå längst till och med 2023-06-14.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av projektledare Erik Hysing 019-30 24 42, e-post: erik.hysing@oru.se 

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-08. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Digital marknadsförare till Örebro universitet

Marknadsförare
Läs mer Maj 25
Örebro universitet är ett modernt och framstående lärosäte med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla. Vi har professionsutbildningar som tillhör landets bästa och ett av våra mål är att universitetet ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare känner glädje och stolthet. Här finns cirka 1 600 anställda och 15 000 studenter. Örebro universitet bedriver utbildning och forskning i en öppen miljö och finns på tre campusområden; Campus Örebro, Campus Grythyttan och Campus USÖ (Universitetssjukhus Örebro).

Avdelningen för kommunikation och samverkan ansvarar Avdelningen ansvarar för att samordna arbetet med externa relationer och bedriva kommunikationsarbete på hög nivå. Avdelningen arbetar med studentrekrytering, arbetslivskontakter, presskontakter samt har ansvaret för informationskanaler som intern och extern webbplats, event och sociala medier. Avdelningen koordinerar samverkansplattformar. Andra viktiga områden är att stödja studenternas entreprenörskap, att erbjuda uppdragsutbildningar och evenemangsservice för konferenser och andra akademiska möten. Avdelningen är indelad i enheter som leds av enhetschefer.

Bakgrund
På avdelningen Kommunikation och samverkan finns enheten Studentrelationer, ett av våra mål är att öka antalet förstahandssökande och bidra till att kännedomen om Örebro universitet. Det gör vi med riktad personlig kommunikation mot våra målgrupper. Enheten består av ca 10 medarbetare med olika kompetens och erfarenheter. Avdelningen spelar en viktig roll i Örebro universitets studentförsörjning. Arbetsplatsen är resultat- och utvecklingsorienterad med en positiv framåtanda där medarbetare ständigt utvecklas.

Uppdraget
Ditt huvudsakliga uppdrag är:

Som digital marknadsförare kommer du ingå i en arbetsgrupp med personer som ansvarar för den relationsskapande marknadsföringen. Där ingår:


• rekryterande kampanjer
• programspecifik marknadsföring
• webbproduktion
• eventplanering och genomförande
• sociala medier
• filmproduktion

I gruppen hjälps vi åt och vi har en kultur där vi stämmer av med varandra och bollar idéer tillsammans. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att planera, ta fram och utvärdera innehåll på Örebro universitets sociala medier och webb. Du tycker om att skriva kärnfulla och träffsäkra texter som engagerar målgruppen och har enkelt att kombinera detta med det visuella. Du har ett starkt intresse av att kontinuerligt lära dig mer inom det digitala området och ser omvärldsbevakning som en naturlig del av din vardag.

Du blir en viktig medspelare och kan vara med att påverka och utveckla hur Örebro universitet uppfattas av vår målgrupp.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:


• en högskoleutbildning eller liknande inom kommunikationsområdet
• erfarenhet av att ha jobbat med sociala medier
• erfarenhet av filmproduktion
• tidigare erfarenhet av Epi-server eller liknande Content management-system för webbproduktion 
• mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, i tal och skrift.

Det är meriterande om du har:


• erfarenhet av annonsering i sociala medier
• erfarenhet av projektledning
• erfarenhet av sökmotoroptimering (SEO)
• kunskaper i Photoshop och Indesign

Dina egenskaper 
Du trivs med att arbeta i grupp men har även en god förmåga att arbeta självständigt. Du är utvecklings- och lösningsfokuserad med en vilja att bedriva utveckling i grupp för verksamhetens bästa. Du är kreativ och analytisk. Vidare är du lyhörd, då du i ditt arbete ska möta verksamhetens behov samt skapa kommunikation som är relevant för målgruppen. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Information
Anställningen är ett vikariat på 100% med start den 1 augusti 2022 till den 31 mars 2023. För ytterligare information är du välkommen att ta kontakt med tf. enhetschef Evelina Carey, 019-303306 eller 0730855508, evelina.carey@oru.se

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Kopior av relevanta betyg/intyg som stärker din kompetens

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-08. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Laboratory assistant in chemistry

Laboratorietekniker, kemi
Läs mer Maj 24
Laboratory assistant to analyze microplastics in environmental samples

We are looking for a laboratory assistant in chemistry for a temporary position at the School of Science and Technology / Unit for Natural Science.

Background
The Man-Technology-Environment (MTM) Research Centre focuses on applied research on the environment, health and sustainable development. We are looking for a laboratory assistant in chemistry in the microplastics research group, that can support the ongoing research in the month of June.

Duties and responsibilities
The laboratory assistant will mainly work in a research project that studies the presence of microplastics in sediment samples. The work consists of analysis of microplastics according to existing protocols, but it might also be necessary to perform some method development.

Qualifications
We are looking for a candidate with a bachelor or master’s degree in chemistry or other environmental sciences. Experience from analysis of microplastic in sediment is an advantage. Experience and knowledge of FTIR spectroscopy is a merit.

You must have a good ability to express yourself in speech and writing in English. The ability to work both independently and in groups, as well as work quality-consciously and be responsible, is a requirement. Great value is on the candidates expressed ambition to learn and take responsibility for the work.

Information
The employment is limited to 1 month (June) at 100%. Örebro University applies individual salary setting. Further information about the position is provided by project manager Anna Rotander (anna.rotander@oru.se, 019-301264) or Head of Unit Ingrid Ericson Jogsten (ingrid.ericson@oru.se, 019-301209).

Application
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• Covering letter, outlining how you believe you can contribute to the continued
 development of Örebro University
• CV with a relevant description of your overall qualifications and experience
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying your knowledge and skills

Only documents written in Swedish, English, Norwegian and Danish can be reviewed.

The application deadline is 2022-06-07. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

As directed by the National Archives of Sweden (Riksarkivet), we are required to deposit one file copy of the application documents, excluding publications, for a period of two years after the appointment decision has gained legal force.

Ansök nu

Universitetslektor/universitetsadjunkt i pedagogik

Universitets- och högskolelektor
Läs mer Maj 24
Universitetslektor/universitetsadjunkt i pedagogik med inriktning mot lärarutbildning

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är pedagogik.

Bakgrund
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 11 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Inom ämnet pedagogik ges utbildning på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. Utbildningen berör huvudsakligen områdena pedagogik, specialpedagogik, arbetslivspedagogik och högre utbildning.

Ämnets forskning bedrivs huvudsakligen inom fyra forskningsgrupper med olika inriktningar:

ESERGO: studier av miljö- och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på etiska och politiska aspekter.

ReCEL: forskning om utbildning för yngre barn med särskilt intresse för barns rättigheter, tidigt läs- och skrivlärande, genus och jämställdhet, förskollärares och lärares yrkesprofession. 

Specialpedagogik, utbildning och lärande: studier av relationen mellan individ och samhälle och aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering.

Utbildning och Demokrati: forskning inom utbildningshistoria, didaktik och utbildningsfilosofi.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Arbetsuppgifterna utgörs av tjänstgöring inom ämnets utbildningar och i första hand inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna. I anställningen ingår undervisning och handledning på i första hand grundnivå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig/konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

(För tidsbegränsade läraranställningar på två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.)

Bedömningsgrunder
Se hela annonsen på Örebro unviersitets hemsida.

Information
Anställningarna är mellan 20-100 %, tidsbegränsade på 6-12 månader med tillträde enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av : Lars Erikson  019–303013, e-post: Lars.Erikson@oru.se

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
• Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
• Publikationslista
• Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-07. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Universitetsadjunkt i rättsvetenskap

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Maj 23
Vi söker en universitetsadjunkt i rättsvetenskap för visstidsanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde
Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Som universitetsadjunkt ägnar du dig huvudsakligen åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå, samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling. 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning, examination, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och samverkan med det omgivande samhället. Undervisningen omfattar också kursutveckling, planering och utvärdering. Undervisning på engelska kan förekomma, så den sökande bör kunna undervisa så väl på svenska som engelska. Du förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. I anställningen ingår undervisning både på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser inom ämnet. Den sökande bör därför ha en ämnesteoretisk bredd. Erfarenhet i straffrätt, processrätt, privaträtt eller allmän rättslära är meriterande.

Närvaro i verksamheten är viktig och innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. I arbetsuppgifterna ingår att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande arbetsmiljö. Därför en bra och konstruktiv samarbetsförmåga är högst prioriterad. I anställningen ingår även administrativt arbete. Eftersom det är frågan om en adjunktstjänst på visstid ser vi gärna att du är i början av din karriär och att du har intresse av att utveckla och meritera dig vidare vid akademin.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet.

(För tidsbegränsade läraranställningar på två år ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.)

Bedömningsgrunder
Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Som bedömningsgrunder för en anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.  Den pedagogiska skickligheten och de pedagogiska meriterna ska vara väl dokumenterade i en meritportfölj.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Nödvändiga personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd, konstruktivt arbetssätt samt ansvarstagande i verksamheten.

Information
Anställningen är 100 %, under cirka 6 månader med tillträde i början av september 2022 eller efter överenskommelse.  Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar lämnas av ämnesansvarig professor Eleonor Kristoffersson tel nr: 019–303079,  eleonor.kristoffersson@oru.se, eller enhetschef professor Laura Ervo tel nr: 019–302135, laura.ervo@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

Sista ansökningsdag är 2022-06-06. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doktorand med inriktning mot retorik inom ämnet humanistiska studier

Doktorand
Läs mer Mar 2
Örebro universitet söker en doktorand med inriktning mot retorik till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen inom ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2022.

I retorikämnet bedrivs forskning om hur vi med tal, skrift och andra kommunikationsmedel kan tänka och handla. Detta innefattar villkor för argumentation och överväganden i olika sociala kontexter. Forskningen har tonvikt på samtida diskursiva fenomen och bedrivs inom kriskommunikation, dialogisk retorik, politisk retorik, visuell retorik samt argumentation i teori och praktik.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 700 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider). I anställningen ingår även institutionstjänstgöring, som kan inkludera undervisning på grundutbildningen.

Doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och biträdande handledare.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar på minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i retorik. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig för Humanistiska studier Patrik Winton (Patrik.Winton@oru.se, 019 30 30 96) samt inriktningsansvarig för retorik Marie Gelang (Marie.Gelang@oru.se, 019 30 30 86).

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Utöver ovan dokument ska nedan handlingar biläggas anmälan:


• Projektbeskrivning – med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5–10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 220606. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

Doctoral student in psychology

Doktorand
Läs mer Apr 21
Örebro University and the School of Law, Psychology, and Social Work are looking for a doctoral student for the doctoral programme in psychology, concluding with a doctoral degree. The start date of the programme is the beginning of September 2022.

Research in psychology at Örebro University focuses mainly on developmental psychology and health psychology. The successful candidate will join the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). The researchers affiliated with LEADER conduct research to contribute to the understanding of various aspects of human functioning and development in youth and elderly.

Project description
We are looking for a doctoral student who is interested in development and social context of peer victimization among adolescents.

The doctoral project will build on theories in developmental and social psychology, and will focus on adolescents’ reactions to bias-based bullying and victimization of peers in school settings (particularly focusing on ethnicity-based, religious-based, appearance-based, or language-based victimization). The specific studies that will comprise the dissertation project may focus on the role of personal characteristics, inter-personal relationships, and social context. Interest and previous knowledge of issues around peer relationship, inter-ethnic relationship, racism, and discrimination especially in school settings could be an advantage.

The doctoral candidate will work with datasets from ongoing longitudinal projects. Strong skills and/or interest in learning advanced data analysis techniques such as multilevel modelling, structural equation modelling, and growth modelling are expected. Opportunities may also arise to learn and use social network analysis and qualitative data analysis. Good command in English (both written and verbal) and analytical skills are required to fulfil the requirements of the doctoral training. The prospective candidate will work in close collaboration with the project leader, senior researchers, and research assistants. Thus, good collaboration skills, willingness to work in groups, and openness to receive feedback are expected qualities.

Supervision: The doctoral student will be supervised by Sevgi Bayram Özdemir, Ph.D., Associate Professor of Psychology.

This is not the entire advertisement. To read more, click here.

Entry requirements and selection
For admission to doctoral studies, applicants are required to meet both general entry requirements and specific entry requirements. In addition, applicants must be considered in other respects to have the ability required to benefit from the programme. For a full account of the entry requirements, refer to the admissions regulations as well as to annex 2 to the general syllabus for psychology.

Applicants meet the general entry requirements for research studies if they:


• have been awarded a qualification at the Master’s level, or
• have satisfied the requirements for courses comprising at least 240 credits (four years) of which at least 60 credits (one year) were awarded at the Master’s level, or
• have acquired substantially equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad.

Applicants meet the specific entry requirements for doctoral studies in psychology if they, in their higher education, have approved grades on courses of at least 90 higher education credits, including independent work at C-level/bachelor thesis, in psychology (if the candidate has a master’s thesis in psychology, a bachelor thesis in psychology is not needed). Special qualifications also apply to those who have acquired substantially equivalent knowledge within or outside the country.

Information
For more information about the programme and the doctoral studentship, contact Associate Professor of Psychology Sevgi Bayram Özdemir (sevgi.bayram-ozdemir@oru.se) and/or Professor Jonas Persson (jonas.persson@oru.se).

Örebro University actively pursues equal opportunities and gender equality as well as a work environment characterized by openness, trust and respect. We value the qualities that diversity adds to our operations.

Application to the programme and for the doctoral studentship
The application is made online. Click the button “Apply” to begin the application procedure.

For the application to be complete, the following electronic documents must be included:


• The form Application for/decision on admission to research studies
• Letter of motivation (1-2 pages): Describe your previous research experience and explain why you are interested in this position
• CV
• Certificate on completed higher education courses and study programmes, and if applicable a degree certificate
• Degree project/independent project (master’s thesis and if relevant bachelor thesis)
• Copies of relevant course/degree certificates and references verifying eligibility and criteria met
• A research statement (3 to 5 pages, including references): Describe what research ideas you have for this position; explain why these research ideas are important; formulate your research statement by referring to the existing theories and the previous empirical literature.

 

As a main rule, application documents and attachments are to be written in Swedish, Danish, Norwegian, or English. Certificates and documents in other languages verifying your qualifications and experience must be translated by an authorised translator to Swedish or English. A list of authorised translators can be obtained from Kammarkollegiet (the Legal, Financial and Administrative Services Agency), www.kammarkollegiet.se/engelska/start.

When you apply for admission, you automatically also apply for a doctoral studentship.
More information for applicants will be found at out career site:  https://www.oru.se/english/working-at-orebro-university/jobs-and-vacancies/applicants-and-external-experts/

 

The application deadline is 2022-06-03. We look forward to receiving your application!

We decline any contact with advertisers or recruitment agencies in the recruitment process.

Ansök nu

Doktorand till utbildning på forskarnivå (lic) i socialt arbete

Doktorand
Läs mer Maj 20
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till Licentiatexamen i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart snarast eller senast den 1 september 2022.

Projektbeskrivning
Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Vi söker en doktorand till projektet ”Utveckling av socialtjänstens utredningar av våld i nära relationer mot personer med intellektuella funktionsnedsättningar”. Projektet syftar till att utveckla kunskap om hur socialtjänstens riskbedömningsverktyg kan utvecklas när det gäller risken att människor med intellektuella funktionsnedsättningar utsätts för våld i sina nära relationer. Projektet innebär intervjuer med socialarbetare om utmaningar i att identifiera utsatthet och bedöma risker för våld i nära relationer i denna klientgrupp, samt att utveckla ett riskbedömningsverktyg anpassat för människor med intellektuella funktionsnedsättningar.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av Åsa Källström (huvudhandledare).

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en Licentiatuppsats. Utbildningen avses avslutas med Licentiatexamen. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen kan eventuellt förlängas till doktorsexamen om finansieringen kan säkras.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din licentiatexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar två år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs socionomexamen om 210 högskolepoäng, inklusive ett självständigt arbete på C-nivå eller som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på C-nivå, inom ett huvudområde av
betydelse för utbildningen på forskarnivå i socialt arbete. Särskild behörighet har även
den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07 (asa.kallstrom@oru.se).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete (självständigt arbete)
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Doktorand i psykologi

Doktorand
Läs mer Apr 21
Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse.

Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar huvudsakligen på utvecklingspsykologi och hälsopsykologi. Doktoranden kommer vara del av the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). Forskare kopplade till LEADER genomför forskning som bidrar till förståelsen för olika aspekter av mänskligt fungerande och utveckling inom ungdomsåren och äldre.

Projektbeskrivning
Vi söker en doktorand med intresse för utveckling och socialt sammanhang kring mobbing och aggressiva handlingar från jämnåriga hos tonåringar.

Doktorandprojektet kommer utgå från teorier inom utvecklings- och socialpsykologi, och kommer fokusera på tonåringars reaktioner på fördomsbaserad mobbing och utsatthet i skolsammanhang (främsta fokus ligger på fördomar utifrån etnicitet, religion, utseende och språk). De specifika studier som kommer utgöra avhandlingsprojektet kan fokusera på betydelsen av individuella karaktäristika, mellanmänskliga relationer och social kontext. Intresse och kunskap om frågor rörande kamratrelationer, etniska relationer, rasism och diskriminering, i synnerhet inom skolsammanhang, kan vara till den sökandes fördel.

Doktoranden kommer arbeta med dataset från pågående longitudinella projekt. Utvecklade färdigheter och/eller intresse att lära sig avancerade dataanalystekniker såsom multilevel modelling, structural equation modelling, och growth modelling förväntas. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och talat språk) är en förutsättning för att uppnå kraven som ställs på doktorandutbildningen. Doktoranden kommer arbeta i nära samarbete med projektledaren, seniora forskare och forskningsassistenter. Därför är god samarbetsförmåga, vilja att arbeta i grupp och öppenhet för feedback förväntade egenskaper.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av docent Sevgi Bayram Özdemir och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen
Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har


• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi (vid examensuppsats på avancerad nivå i psykologi krävs inte kandidatuppsats). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information
Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Sevgi Bayram Özdemir, projektledare (sevgi.bayram-ozdemir@oru.se) och professor Jonas Persson, ämnesansvarig i psykologi (jonas.persson@oru.se).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen
Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
• Brev med motivering (1-2 sidor): Beskriv tidigare forskningserfarenhet och varför du är intresserad av den aktuella tjänsten
• CV
• Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
• Examensarbete/n och om aktuellt andra publikationer
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
• En forskningsförklaring (3-5 sidor, inklusive referenser): Beskriv vilka forskningsidéer du har kopplade till anställningen; varför dessa forskningsidéer är viktiga; formulera din forskningsförklaring genom att referera till befintliga teorier och empirisk litteratur inom området.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Ansök nu

FUNKA-handläggare till Studentavdelningen på Örebro universitet

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Maj 20
Vi söker en vikarierande Funka-handläggare för anställning vid Studentavdelningen.

På Örebro universitet arbetar Funka aktivt för att erbjuda alla studenter möjlighet att studera på likvärdiga villkor i en studiemiljö präglad av tillgänglighet. Nu söker vi en drivande och engagerade handläggare för studenter med funktionsnedsättning. Vi söker dig som vill vara med i ett team som arbetar med frågor som rör pedagogiskt stöd och generell tillgänglighet.

Arbetsuppgifter
Som Funka-handläggare samordnar och beslutar du om pedagogiskt och kompensatoriskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning. Du träffar studenterna i samtal och administrerar stödinsatser och ansvarar även för att informera om verksamheten till både studenter och personal. Du utgör även ett stöd till lärare och övrig personal i diskussioner rörande pedagogiska lösningar och åtgärder.

Du har en plats i både lokala och nationella nätverk tillhörande verksamhetsområdet och samarbetsgrupper inom universitetet. I arbetet ingår att du följer både den pedagogiska och tekniska utvecklingen för att kunna ge stöd till personer med funktionsnedsättning som studerar. Du medverkar även i fortbildning för olika personalgrupper inom universitetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, gärna arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och erfarenhet av likartade arbetsuppgifter inom universitet/högskola är önskvärt.

Du har kunskap om och ett starkt intresse för pedagogisk utveckling och stöd via modern digital teknik. Dessutom är det viktigt att du har intresse av att arbeta med att utveckla Funka-verksamheten liksom att du själv uppvisar och kan förmedla engagemang och intresse för tillgänglighetsfrågor bland universitetets personal. Det är också viktigt att du kan genomföra muntliga framställningar i olika sammanhang. Du har god förståelse för myndighetsutövning och kunskap om de regelverk och lagar som finns inom verksamhetsområdet. Erfarenhet av undervisning på högskola/universitet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som med lyhördhet kan möta människor, har god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt men du behöver också kunna sätta gränser.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Information
Anställningen är ett vikariat på 100 %, under ca sex månader med tillträde 8 augusti. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!


Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu

Funka-handläggare

Utbildningshandläggare
Läs mer Maj 23
Vi söker en vikarierande Funka-handläggare för anställning vid Studentavdelningen.


På Örebro universitet arbetar Funka aktivt för att erbjuda alla studenter möjlighet att studera på likvärdiga villkor i en studiemiljö präglad av tillgänglighet. Nu söker vi en drivande och engagerade handläggare för studenter med funktionsnedsättning. Vi söker dig som vill vara med i ett team som arbetar med frågor som rör pedagogiskt stöd och generell tillgänglighet.

Arbetsuppgifter
Som Funka-handläggare samordnar och beslutar du om pedagogiskt och kompensatoriskt stöd till studenter med varaktig funktionsnedsättning. Du träffar studenterna i samtal och administrerar stödinsatser och ansvarar även för att informera om verksamheten till både studenter och personal. Du utgör även ett stöd till lärare och övrig personal i diskussioner rörande pedagogiska lösningar och åtgärder.

Du har en plats i både lokala och nationella nätverk tillhörande verksamhetsområdet och samarbetsgrupper inom universitetet. I arbetet ingår att du följer både den pedagogiska och tekniska utvecklingen för att kunna ge stöd till personer med funktionsnedsättning som studerar. Du medverkar även i fortbildning för olika personalgrupper inom universitetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, gärna arbetsterapeut. Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning och erfarenhet av likartade arbetsuppgifter inom universitet/högskola är önskvärt.

Du har kunskap om och ett starkt intresse för pedagogisk utveckling och stöd via modern digital teknik. Dessutom är det viktigt att du har intresse av att arbeta med att utveckla Funka-verksamheten liksom att du själv uppvisar och kan förmedla engagemang och intresse för tillgänglighetsfrågor bland universitetets personal. Det är också viktigt att du kan genomföra muntliga framställningar i olika sammanhang. Du har god förståelse för myndighetsutövning och kunskap om de regelverk och lagar som finns inom verksamhetsområdet. Erfarenhet av undervisning på högskola/universitet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som med lyhördhet kan möta människor, har god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt men du behöver också kunna sätta gränser.

Inom Örebro universitet förväntar vi oss att medarbetarskap genomsyras av mod, ansvar, engagemang och respekt. Mod att vara öppen för utveckling och förändring, ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, engagemang att samverka och bidra till utveckling samt respekt genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Information
Anställningen är ett vikariat på 100 %, under ca sex månader med tillträde 8 augusti. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Ansökan
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:


• Personligt brev
• CV
• Kopior av relevanta betyg/intyg

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Ansök nu